Üyelik Girişi

Site Haritası

A1 YETKİ BELGESİNİN YENİ YÖNETMELİKTEKİ YERİA1 YETKİ BELGESİ BUGÜNE KADAR SADECE GEÇERLİ BİR KAMU KURUM KURULUŞU SÖZLEŞMESİNE İSTİNADEN VERİLİYORDU..!

ANCAK ; AŞAĞIDA YAZILDIĞI ŞEKİLDE YENİ YÖNETMELİKTE  A1 YETKİ BELGESİ OTOMOBİLLERLE TARİFESİZ ŞEHİRLERARASI YOLCU  TAŞIMACILIĞI İÇİN VERİLECEKMİ  VERİLMEYECEKMİ ..!!????  HENÜZ NETLİK KAZANMADI..! İLERİKİ GÜNLERDE NETLİK KAZANDIĞINDA SİTEMİZ SAYFASINDA YAYINLAYACAĞIZ..!

ANINDA HABERDAR OLMAK İSTİYORSANIZ LÜTFEN SİTEMİZE ÜYE OLUNUZ..!


AYRICA YENİ YÖNETMELİĞİN DETAYLARINI GÖRMEK İÇİN VE  AYRICA ÇIKTI ALMAK İÇİN YÖNETMELİK VE BELGE ÜCRETİ YAZILI OLAN BU LİNKİN ÜZERİNİ  TIKLAYINIZ >>> "YÖNETMELİK"   "BELGE ÜCRETLERİ"


YÖNETMELİKLE İLGİLİ ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM ETMEKTEDİR..! YÖNETMELİĞİ DAHA İYİ ANLAMAK İÇİN SİTEMİZDEN YAYINLAMAYA DEVAM EDECEĞİZ..! 


YENİ YÖNETMELİKTE YAYINLANAN MADDELERLE İLGİLİ MEMNUNİYET, ŞİKAYET VE GÖRÜŞLERİNİZİ LÜTFEN AŞAĞIDA YORUM BÖLÜMÜNE YAZINIZ...! 

YAZACAĞINIZ MEMNUNİYETİNİZİ ŞİKAYETİNİZİ VE ÖNERİLERİNİZİ YAZILI OLARAK BAKANLIĞA BİLDİRECEĞİZ..!


A1 YETKİ BELGESİ  Otomobillerle Yurtiçi Tarifesiz Taşımacılık

 

Yetki belgesi türleri

MADDE 6 – (1) A türü yetki belgesi: Otomobille ticari ve tarifesiz olarak, kamu kurum ve kuruluşlarının yurtiçi taşıma hizmeti veya uluslararası yolcu taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır:

a)    A1 Yetki Belgesi: Yurtiçi tarifesiz yapacaklara verilir.

 

Yetki belgesi almanın veya yenilemenin özel şartları MADDE 14 – (1) A türü yetki belgeleri için başvuranlardan:

a)   A1 yetki belgesi için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş en az 4 adet özmal otomobil ile 20.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır.

b)     A1 yetki belgesi için başvuranların, kullanım hakkına sahip olunan ve taşımacılık faaliyetinin yürütüleceği merkezi adresi veya varsa şubesinin bulunduğu imarlı yapı/bina/tesisin, bu işe elverişli bağımsız bir taşınmaz olması şarttır.

ç) A1 yetki belgesi için başvuranlardan, A1 yetki belgesi için kalkış/varış noktasının; taşınacak yolcu bakımından arz/talep dengesi ile kullanılacak güzergah ve kalkış/varış noktaları ile o ildeki mevcut diğer taşımacıların trafik bakımından taşıma düzenini etkilemeyeceğine dair büyükşehir belediye sınırları içerisinde ilgili UKOME’den, diğer yerlerde ise ilgili il trafik komisyonundan alınmış kararı Bakanlığa sunmaları şarttır. Ancak kamu kurum ve kuruluşuyla yapılan asgari 4 taşıt için geçerli bir taşıma hizmet alımı sözleşmesine sahip olanlardan A1 yetki belgesi başvurusu sırasında sözleşme süresi sonuna kadar bu şart aranmaz. Bu bende göre Bakanlığa sunulan sözleşmede/sözleşmelerde belirtilen taşıt sayısının toplamda 4 taşıtın altına düşmemesi zorunludur.

 

Taşıtların yaşı, cinsi ve diğer şartlar

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki taşımalarda kullanılacak ve yetki belgesi eki taşıt belgesine kaydedilecek veya asgari kapasite hesabında değerlendirilecek taşıtların aşağıdaki şartlara uygun olması gerekir. Buna göre;

a)   A türü yetki belgesi ile ilgili olarak:

1)     Yetki belgesi eki taşıt belgelerine 8 yaşından büyük olmayan ticari otomobiller kaydedilir.

2)  A1 yetki belgesi eki taşıt belgesine en fazla 20 adet otomobil kaydedilir.

3)    Kamu kurum/kuruluşlarıyla yapılacak taşıma sözleşmesine istinaden kaydedilecek taşıtlar için, kaydedilebilecek taşıt sayısı sınırına bakılmaksızın taşıt kaydedilebilir. Bu şekilde düzenlenecek taşıt kartlarının süresi, kamu kurum/kuruluşuyla yapılan sözleşmenin süresiyle sınırlıdır.

(2)     Taşıtlarla ilgili diğer hususlar:

a)   Yetki belgeleri eki taşıt belgelerine kaydedilecek taşıtların geçerli araç muayenesinin bulunması şarttır.

b)   Yetki belgeleri eki taşıt belgelerine tahditli plakalı taşıtlar kaydedilmez.

c)   Taşıtın yaşı, araç tescil belgesi kayıtlarındaki model yılından sonra gelen ilk takvim yılı esas alınarak hesaplanır.

ç)

d)     

e)     

f)     

g)   Taşıtların bu Yönetmeliğin öngördüğü şartlara uygun olup olmadığı Emniyet Genel Müdürlüğü araç tescil kayıtlarından elektronik ortamda temin edilecek bilgilere göre tespit edilir. Bakanlık, gerek görmesi halinde araç tescil belgesi, taşıtın fabrika imalatı, varsa tadilatı ile ilgili teknik özellikleri hakkında ayrıca bilgi ve belge isteyebilir.

ğ)

h) Taşıma kapasitesi, ağırlık ve gabari hususlarında ilgili diğer mevzuat hükümleri esas

alınır.

ı) Yetki belgesi eki taşıt belgesine kaydedilecek taşıtların, taşıt tescil belgesindeki

kullanım amaçlarının, yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunmak üzere kaydedilecek taşıtlarda yolcu nakli; olarak tescil edilmesi zorunludur. Bu bentle ilgili hususlar Bakanlıkça ayrıca düzenlenir.

h)   Yolcu taşımaya mahsus taşıtlara ilişkin, bu Yönetmelikte belirlenmiş olan koltuk sayılarında, şoför bu sayıya dahil edilir.

i)      

j)     B3, C1, D3, K2, M ve P türü yetki belgesi eki taşıt belgelerine kaydedilecek taşıtlar hariç olmak üzere, diğer yetki belgesi eki taşıt belgesine kaydedilecek taşıtların kullanım amacının ticari olması zorunludur. Ancak, resmi olarak kayıt ve tescil edilmiş taşıtlar için bu şart aranmaz.

 

Taşıtların özmal veya sözleşmeli olarak kullanılması

MADDE 25 – (1) 24 üncü maddedeki şartlara uygun olmak kaydıyla, taşımalarda kullanılacak taşıtların özmal veya sözleşmeli olarak kullanılmasına ilişkin kurallar aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. Buna göre;

a)    A1 türü yetki belgeleri ile ilgili olarak: Yalnız özmal taşıtlar kaydedilir.

 

Yetki belgesi sahiplerinin ortak yükümlülükleri

MADDE 40 – (1) Acenteler ve taşıma işleri komisyoncuları; bu sıfatla yapmış oldukları faaliyet ve işlemlerden, taşımacılar ile müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.

 

3-A1 yetki belgesi sahipleri, yapacakları arızi, grup veya mekik seferlerinde, sefere göndereceği taşıtın plakası ve ATS bilgileri, taşıtta görevli personel bilgileri ile birlikte yolculara ait, 37 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen bilgileri, seyahatin başlangıç saatinden en geç 1 saat öncesine, seyahati yapamayan veya tamamlamayan yolcu bilgilerinin ise, bu durumun meydana geldiği saatten en geç 30 dakika sonrasına kadar Bakanlığın U-ETDS sistemine işlemek/iletmek zorundadırlar. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 10 uyarma verilir.

 

Yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunanların yükümlülükleri

MADDE 41 – (1) Yolcu taşımacılığında komisyonculuk yapılamaz. Bu fıkraya aykırı hareket edenlere, Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde belirtilen miktarda idari para cezası uygulanır.

 

(2)     A türü yetki belgesi sahiplerinden;

a)      Kamu kurum ve kuruluşlarının yurtiçi taşıma hizmetini yapmak üzere A1 yetki

belgesi alanların, uluslararası tarifesiz yolcu taşımacılığı yapmaları,yasaktır. Bu fıkranın, (a) bendine uymayan yetki belgesi sahiplerine 20 uyarma verilir.

14/9/1972 tarihli ve 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu ile 5/10/2007 tarihli ve 26664 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Seyahat Acentaları Yönetmeliği hükümlerine göre kurulmuş seyahat acentalığı belgesine sahip olanların, yaptıkları organizasyonlarda verecekleri hizmetlerin kapsamına karayolu taşımacılığını da dahil etmeleri halinde; A1 yetki belgesi alarak taşıma yapmaları veya bu taşımaları söz konusu yetki belgesi sahiplerine yaptırmaları şarttır. Bu fıkraya aykırı hareket edenlere, Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen miktarda idari para cezası uygulanır.

 

(3)       Yolcu taşımacıları, taşıma sırasında yolcuya ikram ettikleri yiyecek ve içecek maddelerinin 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa uygun olmasından sorumludurlar. Bu fıkraya aykırılığın tespiti halinde, bu durum ilgili birime iletilir.

(4)       

(5)       

(6)      Yolcu taşımacıları, şoförlerinin seyahat esnasında yolcularla veya personelle uzun süreli sohbet etmelerini ve ses ve görüntü cihazlarını yönetmelerini önlemek, yol ve seyir güvenliğini tehlikeye düşürmemek için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdürler. Seyahat esnasında ses ve görüntü cihazlarının yönetimi yardımcı personel tarafından yapılır. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 2 uyarma verilir.

(7)        

(8)       Yetki belgesi sahiplerinin, sefere gönderdikleri taşıtları kullanan taşıt şoförü ve yolculara hizmet eden personel; trafiğin seyir ve güvenliğini tehlikeye düşürecek, yolcuları rahatsız edecek, genel ahlaka ve adaba aykırı tutum ve davranışlarda bulunamazlar. Bu fıkrada belirtilen personelin mesleki saygınlığını kaybetmesi halinde, bu personelin iş akdinin yetki belgesi sahibince fesh edilmesi zorunludur. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 20 uyarma verilir.

 

(9)           Yolcu taşımacılığı yetki belgesi sahipleri, taşıtlarında, yolcularını bilgilendirme amaçlı duyurular dışında, ortama sesli ve/veya görüntülü yayın veremezler. Bu taşıtlarda sesli ve/veya görüntülü yayın yapılmak istenilmesi halinde; bu yayınların bireysel (kapalı devre) yapılmasını sağlamakla yükümlüdürler. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 5 uyarma verilir.

 

 

(10)      Yolcu taşımacılığı yetki belgesi sahipleri, taşıtlarında her 9 koltuk için en az 1 adet boyun korsesi bulundurmakla yükümlüdürler. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 3 uyarma verilir.

 

(11)        Yolcu taşımacılığı yetki belgesi sahiplerinin belediye sınırları içinde terminal dışındaki indirme bindirme ceplerinde yolcu indirip bindirebilmesi için, bu ceplere UKOME’nin ve/veya il ve/veya ilçe trafik komisyonlarının izin vermesi gerekir.

(12)       

(13)       

(14)      Grup yolcu taşımacılığında; seyahatin başladığı veya bittiği nokta aynı olmak üzere, otomobil ile sadece 1 grup yolcunun taşınması yapılabilir. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 10 uyarma verilir.

 

A1 yetki belgelerine ilişkin geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 3 – (2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle mülga olan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin geçici 1 inci maddesinin onüçüncü fıkrası kapsamında bulunan ve halen geçerliliği devam eden, tarifeli taşımacılık faaliyetinde bulunmak üzere düzenlenmiş A1 yetki belgesi sahipleri, yetki belgelerinin geçerlilik süresinin sonuna kadar tarifeli taşımacılık faaliyetlerine mevcut hat, güzergah ve taşıt sayılarını aşmamak kaydıyla devam edebilirler. Bu durumda olanların, yetki belgesinin geçerlilik süresinin bitiminde ise; durumlarını bu Yönetmeliğe uygun hale getirmiş olmaları kaydıyla yetki belgeleri yenilenir.

A1 Yetki Belgesi Ücreti : 10.000-TL. + Araç Başına Taşıt Kartı Bedeli : 300-TL.
YETKİ BELGELERİ  , SRC , ODY , ÜDY TALEPLERİNİZ İÇİN ARAYINIZ 

ARMİNA GRUP DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
Erdal YILMAZ
0.533.545 61 03
 Gazi Osman Paşa Mah. Ankara Cad. No:22/11
GÖLBAŞI-ANKARA 
Tel Faks :0.312.419 28 95  
 
MAİL    : belge@belgetakip.com
3757 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam27
Toplam Ziyaret610010
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar16.255616.3208
Euro17.353817.4234
Hava Durumu