Üyelik Girişi

Site Haritası

ADR SRC 5 TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLU İLE TAŞINMASI

 

 

 

BİLGİ VE BELGE TALEBİNİZ İÇİN ARAYINIZ

( Yolcu ve Eşya Taşımacılık Yetki Belgeleri - Psikoteknik Belgesi - ODY - ÜDY - SRC Türü Mesleki Yeterlilik Belgeleri-Geçiş İzinleri-ADR "SRC 5" Belgesi - UBAK İzin Belgeleri )

 

 

BELGE İLE İLGİLİ OLAN VEYA OLABİLECEK MEVZUAT DEĞİŞİKLERİNİ ÖĞRENMEK , BİLGİ VE BELGE TALEBİNİZ İÇİN  ARAYINIZ 

ARMİNA GRUP DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Erdal YILMAZ

0.533.545 61 03

 Gazi Osman Paşa Mah. Ankara Cad. No:22/11
GÖLBAŞI-ANKARA 

Tel Faks :0.312.419 28 95  

 

MAİL    : belge@belgetakip.com


FACEBOOK   

 

 

 

ADR VE SRC 5

 

TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLUYLA TAŞINMASI HAKKINDA

BİLGİLENDİRME

 

 Amaç

             Tehlikeli maddelerin; insan sağlığı ve diğer canlı varlıklar ile çevreye zarar vermeden güvenli ve düzenli bir şekilde kamuya açık karayoluyla taşınmasını sağlamak; bu faaliyetlerde yer alan gönderenlerin, alıcıların, dolduranların, yükleyenlerin, boşaltanların, ambalajlayanların, taşımacıların ve tehlikeli maddeleri taşıyan her türlü aracın operatör veya sürücülerinin sorumluluk, yükümlülük ve çalışma koşullarını belirlemektir.

 

Kapsam

             a) Karayolu ile yapılan tehlikeli madde taşımacılığını, tehlikeli maddeleri gönderenleri ve bu maddelerin alıcılarını, tehlikeli maddeleri dolduran, yükleyen, boşaltan ve ambalajlayanları, maksada uygun teknik özelliklere sahip her türlü araç ile taşıma yapan taşımacıları, tehlikeli madde yüklü her türlü aracı kullanan sürücü ve operatörleri, işletmeciler ile bu faaliyetlerde yararlanılan her türlü taşıt, araç, gereç ve benzerlerini,

             b) Yabancı plakalı taşıtlarla Türkiye sınırları içerisindeki karayolları üzerinden yapılan uluslararası taşımaları,

             c) Yetki belgesi hariç olmak üzere, 25/2/2004 tarihli ve 25384 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında yetki belgesi alma zorunluluğundan muaf olan ve kendi iştigal konusu ile ilgili özmal taşıtlarıyla tehlikeli madde taşımacılığı yapan veya yapacak kamu kurum ve kuruluşlarını,kapsar.

Yönetmelik,

             a) Uluslararası anlaşmalar ile savaş hali ve olağanüstü hallerde uygulanacak mevzuat hükümlerine göre yapılan taşıma işlemlerini,

             b) Türk Silahlı Kuvvetlerine ait olan ya da Türk Silahlı Kuvvetlerinin temsilcilerinin eşlik ettiği araçlarla yapılan taşıma işlemlerini,kapsamaz.

 

 

Tanımlar

ADR: Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Taşınmasına İlişkin Avrupa Anlaşmasını,

Çok bölmeli gaz konteyneri: Bir bağlantı elemanıyla birbirine bağlanan ve sabit bir yüzeye veya yere tutturulmuş birden fazla bölümler veya elemanlar içeren yapıyı,

Dolduran: Tehlikeli maddeleri tanklara, tankerlere, mobil tanklara ya da tank konteynerlere, batarya tanklara, çok bölmeli gaz konteynerine, bir araca veya büyük ya da küçük bir konteynere dökme olarak dolum yapan işletmeleri,

Gönderen: Eşyayı taşımacıya teslim eden, gönderileni belirleyen ve taşıma senedini imzalayan kişiyi,

Güvenlik danışmanı: İfa edeceği görevler ve nitelikleri ADR’nin A ekinin 1 inci bölüm 1.8.3 üncü kısmında belirtilen ve eğitim sertifikasına sahip ve bu amaçla Bakanlıkça yetkilendirilmiş olan gerçek kişiyi,

İstiap haddi ve/veya taşıma kapasitesi: Bir taşıtın veya aracın güvenle taşıyabileceği ve imalat standardında belirtilen en çok yük ağırlığı ve hizmetli sayısını,

İşletme: Kamu kurum ve kuruluşları da dahil olmak üzere, kâr amacı bulunup bulunmadığına bakılmaksızın bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerde bulunan gerçek ve tüzel kişileri,

Konteyner: Bir taşıma donanımı parçası olarak, yükleme biçimi korunarak veya bozulmadan birden çok taşıma türüyle taşınmasına imkan verebilen, taşıma yolunda aktarma ve istiflemeye, kolaylıkla doldurulup boşaltılmaya, bir çok kez kullanılmaya uygun ve dayanıklı malzemeden imal edilmiş kapalı yapıyı,

Meskun mahal: İl, ilçe, kasaba, köy, toplu işyeri veya sanayi bölgeleri gibi insanların topluca yaşadıkları; yol, su, elektrik, ulaşım, çöp toplama, kanalizasyon, aydınlatma gibi kamu hizmetlerinden istifade ettikleri toplu yaşam ve çalışma alanlarını ve bu alanların bitiminden 500 metreye kadar olan mesafeyi,

Mühimmat: Tahripleri dahil ederek savunma ve saldırıyla bağlantılı olarak kullanmak için patlayıcılar, sevk barutu, fişek, başlatıcı, terkip veya nükleer, biyolojik ve kimyasal malzemelerle yüklü bir cihazı,

Paketleyen (Ambalajlayan): Tehlikeli maddeleri, büyük paketler ve orta boy hacimli konteynerler de dahil olmak üzere, paketlere koyan ve gerektiğinde paketleri taşınmak üzere hazır hale getiren işletmeler ile tehlikeli maddeleri paketletenya da bu malların paketlerini ya da tanımlarını değiştiren ya da değiştirten işletmeleri,

Patlayıcı madde: ADR’nin A ekinin 2 nci bölümü, 2.2.1 inci alt kısmında ifade edilen maddeleri,

Sıkıştırılmış gaz: ADR’nin A ekinin 2 nci bölümü, 2.2.2.1.2 nci alt kısmında ifade edilen maddeleri,

Tank-konteyner ya da taşınabilir tank işletmecisi: Tank konteyner, taşınabilir tank ya da tankerlerin adına kayıtlı olduğu ya da bunları bir sözleşmeye dayalı olarak işleten işletmecileri,

Taşıma irsaliyesi (Belgesi): Taşıma faaliyetinde bulunanların, taşınmasını üstlendikleri bir veya birden çok gönderilen ve gönderene ait aynı taşıtta, aynı zamanda taşınan eşya veya kargo için ilgili mevzuat hükümleri uyarınca düzenlenen belgeyi,

Taşımacı: 25/2/2004 tarihli ve 25384 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre C1,C2, E2, K1, K2, L1, L2, R1, R2 yetki belgesi sahiplerini,

Taşıt: Karayolunda tehlikeli madde taşımacılığı yapılması amacıyla ilgili mevzuata uygun olarak imal edilen kamyon veya kamyonet veya tanker ve bunlar tarafından çekilmesine izin verilen römorklar ile çekici türündeki taşıtlarla çekilen yarı römork veya römork türündeki taşıtlar ile bu amaçla özel donanımı bulunan diğer taşıtları,

Tehlikeli maddeler: ADR’nin A Ek’inin 3 üncü bölümünde yer alan maddeleri,

Teslim alan: Sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi ve taşıma senedinde belirtilen eşyanın teslim edileceği kişiyi,

Turuncu plaka: Tehlikeli madde taşıyan taşıtlarda, dikey düzleme yerleştirilmiş şekilde, 40 cm tabana ve 30 cm’dendaha az yüksekliğe sahip, 15 mm’den daha az genişlikte siyah sınırları olan, aracın büyüklüğü ve yapısı yeterli yüzey alanına sahip değilse boyutları tabanı 30 mm, yüksekliği 120 mm ve siyah kenarı 10 mm’ye kadar azaltılabilecek, üst kısmına tehlike tanıma numarası, alt kısmına da UN numarası yazılan, dikey eksene dik olacak şekilde taşıtın ön ve arka tarafına birer adet takılan turuncu renkli reflektörlü dikdörtgen plakaları,

UN numarası: Madde veya parçaların Birleşmiş Milletler örnek düzenlemelerinden alınmış dört basamaklı tanımlama numarasını,

Yazılı talimat: ADR’nin 5.4.3 üncü kısmında belirtildiği şekilde; gönderen tarafından sürücüye verilmek üzere hazırlanan ve taşıma esnasında oluşabilecek bir kaza durumunda alınacak tedbirler ile taşınan madde veya maddeler ile ilgili özelliklerin yazılı olduğu belgeyi,

Yükleyen: Tehlikeli maddeleri taşıta ya da büyük konteynerlere yükleyen işletmeler ile doğrudan maddelerin sahibi olarak tehlikeli maddeleri taşıyana teslim eden ya da kendi adına taşımayı gerçekleştiren işletmeleri, ifade eder.

 

Taşıma Faaliyetlerine İlişkin Genel Kurallar

 

Taşıma faaliyetlerinde genel kural

 (1) Tehlikeli maddelerin kamuya açık karayolunda taşınmasında genel kural; tehlikeli maddelerin, bu Yönetmelik ve ADR hükümlerine uygun olarak ekonomik, kontrollü, seri, güvenli, insan sağlığına zarar vermeden ve çevreye kötü etkisi en az olacak şekilde taşınmasıdır.

             (2) Tehlikeli maddeler ancak, ADR’nin bölüm 3, kısım 3.2 (tablo A) ve kısım 3.3 uyarınca taşıma işlemlerinden hariç tutulmamışsa ve ADR’nin bölüm 3, kısım 3.2 (tablo A) uyarınca taşıma için uygun bulunmuşsa taşınabilir.

             (3) Tehlikeli maddelerin taşınmasında yer alan taraflar, hasar ve yaralanmaları önleyebilmek ve gerekirse bunların etkisini en aza indirebilmek için ön görülebilen risklerin yapısını ve boyutunu göz önünde bulundurarak bu Yönetmeliğe ve ADR hükümlerine uygun tedbirleri almak zorundadır.

             (4) Tehlikeli maddelerin taşınmasına dahil olan taraflar; Bakanlıkça yayımlanan tebliğ, genelge ve yazılı talimatlara uymak zorundadırlar.

 

Yetki belgesi sahibi olma zorunluluğu

            (1) Bu Yönetmelik kapsamında faaliyette bulunacak gerçek ve tüzel kişiler, 25/2/2004 tarihli ve 25384 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre C1,C2, E2, K1, K2, L1, L2, R1, R2 yetki belgelerinden herhangi birine sahip olmak zorundadırlar.

             (2) Ancak, kendi faaliyetleri ile ilgili olarak özmal araçlarıyla ticari olmayan taşıma yapacak kamu kurum ve kuruluşlarının; tehlikeli madde taşımaları için bu Yönetmeliğe uymak kaydı ile Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında herhangi bir yetki belgesine sahip olmaları gerekmez.

            

 İzin alma zorunluluğu

 (1) Bu Yönetmelik kapsamında taşıma yapacak yetki belgesi sahipleri ile kamu kurum ve kuruluşları, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan tabloda sınıfları belirtilen tehlikeli madde ve eşyaları taşıyabilmek için ilgili veya yetkili mercilerden; her taşıma seferi için ayrı ayrı izin almak zorundadırlar.

             (2) Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen maddelerin taşınmasında kullanılacak taşıtların ADR’nin 9 uncu bölümünde belirtilen hükümlere uygun olduğunun Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca verilmiş bir belge ile belgelendirilmesi şarttır.

 

 

Tehlikeli Maddelerin Taşınmasında Özel Kurallar

 

Tehlikeli maddelerin taşınmasında özel kurallar

          (1) Tehlikeli madde taşımalarında ADR’nin yanı sıra aşağıdaki hükümlere de uyulması zorunludur.

             a) Patlayıcı madde ve sıkıştırılmış gaz yüklü taşıtların, boğaz köprülerinden ve boğaz tüp geçitlerinden geçişlerine ilgili valiliklerce Karayolları Genel Müdürlüğünün görüşü dikkate alınarak belirlenen usul ve esaslar dahilinde izin verilir.

             b) Patlayıcı madde yüklü taşıtlar tünel sınırlandırma kodu B, B1000C, C5000D ve E olan tünelleri, sıkıştırılmış gaz yüklü taşıtlar ise tünel sınırlandırma kodu B1D, C1D ve D olan tünelleri kullanamaz. Ancak, alternatif güzergahın bulunmadığı durumlarda veya iklim, coğrafik şartlar, yol bakım onarımı gibi elverişsiz sebeplere bağlı olarak, trafiğin tünelin her iki ucunda da durdurulması kaydıyla valilik tarafından Karayolları Genel Müdürlüğünün görüşü dikkate alınarak söz konusu taşıtların tünel geçişine izin verilir.

             c) Patlayıcı madde yüklü veya bu yükü boşaltılmış ancak usulüne uygun şekilde temizlenmemiş taşıtların otoyol veyaçevreyolu veya devletyolu veya yetkili merciiler tarafından belirlenmiş güzergahlar dışında meskun mahaller içerisinde seyretmesine izin verilmez. Bu taşıtların; meskun mahaller içerisindeki boşaltma noktalarına gitmesine ise trafik polisi veya zabıtası nezaretinde izin verilebilir.

             ç) Tehlikeli madde yüklü veya bu yükleri boşaltılmış ancak usulüne uygun şekilde temizlenmemiş taşıtların meskun mahallerde yükleme ve boşaltma süreleri hariç bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde belirtilen park yerleri dışındaki alanlara park etmeleri yasaktır.

 

Tehlikeli Madde Taşımacılığında İzlenecek Güzergahlar ve Park Yerleri

             Tehlikeli madde taşımacılığında izlenecek güzergahlar ve park yerleri

             (1) Tehlikeli madde yüklü taşıtların izleyeceği güzergahlar ve park yerleri ile depolar, ADR’nin 8.4 bölümüne uygun olarak,

             a) Şehirlerarası yollarda Karayolları Genel Müdürlüğü’nce,

             b) Büyükşehir belediyesi sınırları ve mücavir alanı içerisinde ulaşım koordinasyon merkezlerince,

             c) İl ve ilçe belediye sınırları ve mücavir alanı içerisinde il/ilçe trafik komisyonlarınca,

             ç) Diğer yerlerde ilgili kaymakamlıklarca,

             tespit edilir.

             (2) Askeri mühimmat ve patlayıcı madde taşıyan taşıtların izleyeceği güzergahlar ve park yerleri ile depolar, ADR’nin8.4 bölümüne uygun olarak ilgili garnizon komutanlıkları ile koordine edilerek ilgili valiliklerce tespit edilir.

 

Denetim

             Denetim yetkisi ve kullanımı

             MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan faaliyetler Bakanlık denetimine tabidir.

             (2) Bakanlık yapacağı denetimleri, kendi personelinin yanı sıra, Kanunun 35 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanarak, bu Yönetmelik ile yetkilendirilen kurum veya kuruluş personeli aracılığı ile de yapar veya yaptırır.

             (3) Yetkilendirilen kurum ve kuruluşlar Bakanlıkla her zaman işbirliği içinde olmak ve Bakanlık tarafından bu Yönetmeliğe ilişkin olarak verilecek talimatları yerine getirmek zorundadırlar.

             (4) Yetkili kılınan kurum ve kuruluşlar, Kanun ve bu Yönetmeliğin kendilerine yüklediği görev ve yetkileri doğrudan yerine getirir ve kullanırlar.

             (5) Denetimle ilgili diğer mevzuat hükümleri saklıdır.

             Denetimle görevli ve yetkili kurum ve kuruluşlar ile denetim

             (1) Bakanlığın yetkilendirdiği kendi personelinin yanı sıra,

             a) Valiliklere bağlı kolluk kuvvetleri,

             b) Çevre ve Orman Bakanlığının ilgili birimleri,

             c) Sağlık Bakanlığının ilgili birimleri,

             ç) Sanayi ve Ticaret Bakanlığının ilgili birimleri,

             d) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının ilgili birimleri,

             e) Bayındırlık ve İskan Bakanlığının ilgili birimleri,

             f) Gümrük Müsteşarlığının ilgili birimleri,

             Kanun ve bu Yönetmelik kapsamındaki tehlikeli madde taşımaları konusunda denetimle görevli ve yetkilidirler.

             (2) Denetim yapmakla görevlendirilenler, Kanun ve bu Yönetmelik esaslarına göre denetim görevlerini yerine getirir ve denetimler sırasında tespit ettikleri kusurları ve bunlara uygulanan cezalara ilişkin tutanakları Bakanlığa gönderirler.

             (3) Bakanlık, uyarılmasına rağmen denetim görevini aksatanları ilgili ve yetkili mercilere bildirir ve mevzuatın öngördüğü yaptırımların uygulanmasını takip eder.

             (4) Denetimle görevlendirilecek personelde en az lise veya dengi okul mezunu olma şartı aranır.

             (5) Bakanlık denetimlerde uygulanacak usul ve esasları ADR’nin 1.8 bölümünü dikkate alarak ayrıca düzenler.

 

Cezaların Uygulanmasına İlişkin Kurallar

             İdari para cezası karar tutanağı ile suç/ihlal tutanağı düzenlemeye görevli ve yetkili kılınanlar

            (1) Suç ve ceza tutanağı düzenlemeye yetkili ve görevli personel aşağıda sayılmıştır:

             a) Bakanlıkça yetkili kılınmış Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü personeli ile Ulaştırma Bakanlığı Bölge Müdürlükleri personeli,

             b) Çevre ve Orman Bakanlığı’nın ilgili birimlerinde çalışan ve bu Bakanlıkça yetkili kılınmış personel,

             c) Sağlık Bakanlığı’nın ilgili birimlerinde çalışan ve bu Bakanlıkça yetkili kılınmış personel,

             ç) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın ilgili birimlerinde çalışan ve bu Bakanlıkça yetkili kılınmış personel,

             d) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın ilgili birimlerinde çalışan ve bu Bakanlıkça yetkili kılınmış personel,

             e) Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’nın ilgili birimlerinde çalışan ve bu Bakanlıkça yetkili kılınmış personel,

             f) Trafik polisi,

             g) Trafik polisinin görev alanı dışında kalan yerlerde rütbeli jandarma personeli,

             ğ) Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığının gümrük müdürleri ve yardımcıları ile muayene memurları ve gümrük muhafaza memurları.

 

 İdari para cezası karar tutanağı ile suç/ihlal tutanağı düzenlenmesi

            (1) Kanunda öngörülen ve bu Yönetmelikte belirtilen hususlara uymayanlar hakkında, bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinde belirtilen görevliler tarafından Karayolu Taşıma Kanunu İdari Para Cezası Karar Tutanağı ile Suç/İhlal Tutanağı düzenlenir.

             (2) Tutanaklar, yargı ile ilgili olanlar için Suç/İhlal Tutanağı, para cezaları için Karayolu Taşıma Kanunu İdari Para Cezası Karar Tutanağı, diğer mevzuat ihlalleri ve kusurlar için Suç/İhlal Tutanağı olmak üzere üç şekilde düzenlenir. Birden fazla suçun bir arada işlenmesi halinde her suç için ayrı tutanak düzenlenir ve ayrı para cezası uygulanır.

             (3) Kanunun 26 ncı maddesinde öngörülen ve bu Yönetmeliğin 28 inci maddesinde belirtilen idari para cezası kesinleşmesinden önce yapılacak ödemeler ödeme süresi içerisinde bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinde belirtilen personel (muhasebe yetkilisi mutemedi), saymanlıklar (merkez saymanlık müdürlükleri, muhasebe müdürlükleri veya malmüdürlükleri) tarafından, kesinleşmesinden sonra ise, borçlunun ikametgahının, tüzel kişilerin kanuni veya iş merkezlerinin bulunduğu yerdeki vergi dairesine ilgili vergi dairesinin hesabının bulunduğu bankalara, birden fazla vergi dairesi bulunması halinde süreksiz vergileri tahsil ile görevli vergi dairelerine yapılacaktır.

             (4) Mahkemeler ve Cumhuriyet savcıları tarafından verilen İdari Para cezalarına ilişkin karar kesinleştikten sonra tahsil edilmek için borçlunun ikametgahının, tüzel kişilerin kanuni veya iş merkezlerinin bulunduğu yerdeki vergi dairesine birden fazla vergi dairesi bulunması halinde süreksiz vergileri tahsil ile görevli vergi dairelerine gönderilecektir.

             (5) Tutanakların düzenlenmesine ve yapılacak diğer işlemlere ait uygulamalar ile ilgili olarak bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda, 27/1/1989 tarihli ve 20062 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Trafik Para Cezalarının Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Esas ve Usuller ile Kullanılacak Belgeler Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

             İdari yaptırım kararının tebliğ edilmesi

            (1) İdari yaptırım kararı, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre ilgili kişiye tebliğ edilir. Tüzel kişi hakkında verilen idari yaptırım kararları her halde ilgili tüzel kişiye tebliğ edilir.

              (2) Tebligat metninde idari yaptırım kararına karşı başvurulabilecek kanun yolu, mercii ve süresi açık olarak belirtilir.

 

 

Tutanak düzenleyenler ile bağlı oldukları kurum ve kuruluşların yükümlülükleri

            (1) Tutanak düzenleyenler, tutanaklarla ilgili olarak aşağıdaki hususları yerine getirmekle yükümlüdürler.

             a) Tutanaklara, bağlı olduğu kurumun veya birimin adı bulunan kaşe veya damgayı basmak veya bu kurumun veya birimin adını yazmak,

             b) Tutanaklara, kendi adını, soyadını, görev unvanını ve sicil numarasını yazarak veya bu bilgiler bulunan kaşe veya damgayı her nüshasına basarak imza etmek,

             c) Tutanakları, tebliğ yerine geçmek üzere, hakkında işlem yapılana veya temsilcisine imza ettirmek ve bir nüshasını vermek,

             ç) Tutanakları imza etmekten kaçınanlar için "imza etmedi" kaydı koymak,

             d) Zorunlu hallerde resmi ve özel kurum veya kuruluşların sorumluları için "gıyabında" yazarak kayıt koymak,

             e) Yargı ile ilgili suçüstü hallerde, suç tutanağının kendisinden başka en az iki görevli tarafından imzalanmasını sağlamak,

             f) Tutanakları bağlı bulunduğu kurum ve kuruluşa düzenlendiği andan itibaren kırksekiz saat içerisinde teslim etmek.

             (2) Tutanak düzenleyenlerin bağlı olduğu kurum ve kuruluşlar tutanaklarla ilgili olarak aşağıdaki işlemleri yerine getirmekle yükümlüdürler.

             a) Yargı ile ilgili suç tutanaklarının bir örneği yedi iş günü içinde ilgili Cumhuriyet Savcılığına gönderilir ve suç tutanaklarının birden fazla olması halinde bir tutanak listesi tanzim edilir.

             b) İdari para cezası karar tutanakları, kararın kesinleşmesini takip eden yedi iş günü içinde takip ve tahsil edilmek üzere borçlunun ikametgahının, tüzel kişilerin kanuni veya iş merkezlerinin bulunduğu yerdeki vergi dairesine, birden fazla vergi dairesi bulunması halinde süreksiz vergileri tahsil ile görevli vergi dairelerine gönderilir.

             c) Tutanakların birer örneği değerlendirme için Bakanlığa gönderilir.

 

Muafiyetler ve Özel İzinler

             Muafiyetler ve özel izinler

            (1) Bakanlık, aşağıda belirtilen esaslar dahilinde; tehlikeli madde taşıyanların başvurmaları halinde bu Yönetmelik hükümlerinin bir kısmıyla ilgili istisnai uygulamaya giderek bireysel veya genel muafiyet ve/veya özel izin verebilir.

             a) Teknik gelişmeler nedeniyle taşınmasının bu Yönetmelik kapsamı dışına çıkarılması gerektiğinin belgelenmesine bağlı olarak; bir tehlikeli maddenin taşınması.

             b) Güvenlik tedbirleri alınarak gelişmiş teknolojilerle üretilmiş yeni ürünlerde veya mevcut tehlike ve risklerin bu yeni ürün için geçerli olmadığı durumlarda, diğer tehlike ve riskler göz önünde bulundurularak taşınmasına muafiyet tanınması gerektiğinin belgelenmesine bağlı olarak; söz konusu tehlikeli maddenin taşınması.

             (2) Muafiyet veya özel izin verilebilmesi için başvuru sahibi; tehlikeli maddeler, taşıt ve konteyner imalatı ile tehlikeli maddelerin taşınmasını ilgilendiren diğer konularda güvenlik danışmanı tarafından hazırlanmış olan ve alınması gereken güvenlik tedbirlerini içeren bir rapor ibraz etmek zorundadır. Birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen durumlarda, güvenlik danışmanı tarafından hazırlanan raporda aynı zamanda oluşabilecek riskler de belirtilmeli ve muafiyet veya özel iznin neden gerekli olduğu gerekçelerle açıklanmalıdır. Bakanlık başvuru sahibinden daha kapsamlı rapor sunmasını isteyebilir.

             (3) Bakanlık tarafından birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen bir ürün için tanınan muafiyetler, en fazla beş yıl süre ile geçerlidir. Bu beş yıllık süre içinde muafiyet tanınan ürünlerin ADR’nin ilgili bölümlerine eklenmesi veya ilgili bölümlerinden çıkarılması gerekir. Ancak Bakanlık bu sürenin uzatılmasını talep edenlerden; söz konusu muafiyetin ADR’yeeklenmesinin veya ADR’den çıkarılmasının bu süre içerisinde sağlanamamasının haklı ve makul gerekçelerini gösteren belgelerin sunulmasına bağlı olarak bu beş yıllık süreye ilave olarak en çok bir yıllık ek süre verebilir.

             (4) Bakanlık kamu güvenliğinin söz konusu olduğu durumlarda, ilgili ve yetkili mercilerin talebi üzerine, bu Yönetmelik hükümleri ile ilgili olarak muafiyet veya özel izin tanıyabilir.

 

SRC 5

 

KARAYOLUYLA TEHLİKELİ MADDE TAŞIYAN ARAÇ ŞOFÖRLERİNE YÖNELİK MESLEKİ YETERLİLİK

Amaç

Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı; “Tehlikeli Malların Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin Avrupa Anlaşması”na (ADR) ve 31/3/2007 tarihli ve 26479 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkındaki Yönetmelik” kapsamına giren tehlikeli maddeleri taşıyan araç şoförlerine yönelik mesleki yeterlilik eğitimi verecek eğitim kurumlarının sağlaması gereken asgari şartları ile yapılacak yetkilendirmenin usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

Madde 2- (1) Bu Yönerge; karayoluyla tehlikeli madde taşıyan araç şoförlerine yönelik mesleki yeterlilik eğitimi verecek eğitim kurumlarını, eğiticileri, eğitimin içeriğini, yapılacak sınavları, sınavlarda başarılı olanlara verilecek mesleki yeterlilik belgesini ve bu eğitim kurumlarında çalışan personeli kapsar.

Dayanak

Madde 3- (1) Bu Yönerge; 3348 sayılı Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddeleri, 5434 sayılı Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun ile Tehlikeli Malların Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR), Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkındaki Yönetmelik ve Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği (KTFMY)’ne dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar

Tehlikeli Madde Taşımacılığı Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesi (TMYB): Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği kapsamında mesleki yeterlilik eğitiminin yanı sıra tehlikeli madde taşıyan araç şoförlerine de eğitim vermek üzere faaliyette bulunacak gerçek ve tüzel kişilere Bakanlıkça verilecek yetki belgesini,

SRC 5 Belgesi: Tehlikeli mal taşıyan ve SRC 3 ve/veya SRC 4 belgelerinden birine sahip olan şoförlerin alması gereken ve bir örneği bu Yönerge ekinde (EK-1) yer alan mesleki yeterlilik belgesini,ifade eder.

 

 

Tehlikeli Madde Taşımacılığı Eğitimlerinin İçeriği, Alınacak Ücretler

 

Tehlikeli madde taşımacılığı eğitiminin içeriği

     (1) Tehlikeli madde taşımacılığı eğitimi;

a) ADR Temel Eğitimi: ADR Temel Eğitimi en az 19 ders saati olmak üzere asgari aşağıdaki hususları içerir. 

1) Tehlikeli malların taşınmasına ilişkin genel gereklilikler,

2) Başlıca tehlike türleri,

3) Atık naklinin denetlenmesinde çevrenin korunmasına ilişkin sorgulanacak/aranacak bilgiler/hususlar,

4) Tehlike türleri için geçerli olan önleyici tedbirler ve güvenlik tedbirleri,

5) Kaza sonrasında yapılması gerekenler (ilk yardım, yol güvenliği, koruyucu donanımın kullanımına dair temel bilgi, yazılı talimat vb.),

6) İşaretleme, etiketleme, levhalama ve turuncu renkli ikaz levhası kullanımı ve özellikleri,

7) Tehlikeli malların taşınması esnasında şoförün yapması ve yapmaması gerekenler,

8) Taşıtlardaki teknik teçhizatın çalıştırılma yöntemleri ve amaçları,

9) Aynı taşıtta veya konteynerde karışık yüklemeye ilişkin yasaklar,

10) Tehlikeli malların yüklenmesi ve boşaltılması esnasında alınacak tedbirler,

11) Hukuki sorumluluklara ilişkin genel bilgiler,

12) Çok-Modlu taşımacılık faaliyetlerine ilişkin bilgiler,

13) Paketlerin elleçlenmesi ve istiflenmesi, 

14) Tünellerde trafik kısıtlamaları ve tünellerde davranış talimatları (kaza, güvenlik, yangın veya diğer acil durumlardan korunma ve önlenmesi vb.), 

15) Emniyet bilinci (özellikle terör olaylarına ilişkin). 

b) ADR Tank Eğitimi: ADR Temel Eğitimini tamamlayanların katılabileceği ADR Tank Eğitimi en az 13 ders saati olmak üzere asgari aşağıdaki hususları içerir.  

 1) Taşınan yükün hareketleri ile kendisi dahil yolda bulunan taşıtların hareketleri,

2) Taşıtların özel gereklilikleri,

3) Çeşitli ve farklı doldurma ve boşaltma sistemlerinin genel kuramsal bilgisi,

4) Bu taşıtların kullanımında uygulanabilir ilave özel şartlar (tip onay belgeleri, onay

işareti, levhalama ve turuncu renkli ikaz levhası, vb.).

c) ADR Sınıf 1 Eğitimi: ADR Temel Eğitimi tamamlayanların katılabileceği ADR Sınıf 1 Eğitimi en az 8 ders saati olmak üzere asgari aşağıdaki hususları içerir.

1) Patlayıcı ve piroteknik maddelere ve nesnelere ilişkin özel tehlikeler,

2) Sınıf 1’e giren maddelerin ve nesnelerin birlikte yüklenmesine ilişkin özel gereklilikler.

ç) ADR Sınıf 7 Eğitimi: ADR Temel Eğitimi tamamlayanların katılabileceği ADR Sınıf 7 Eğitimi en az 8 ders saati olmak üzere asgari aşağıdaki hususları içerir.

1) İyonlaştırıcı radyasyona ilişkin tehlikeler,

2)Radyoaktif malzemelerin ambalajlanması, araca taşınması, birlikte yüklenmesi ve istiflenmesine ilişkin özel gereklilikler,

3) Radyoaktif malzeme içeren bir kaza durumunda alınacak özel tedbirler.

(2) Tehlikeli madde taşımacılığı Yenileme Eğitimleri:

a) Yenileme Eğitimleri düzenli aralıklarla devam edilen bilgi yenileme programları, şoförlerin bilgilerini güncelleştirme amacına hizmet edecek, yeni teknik, yasal düzenleme ve tehlikeli maddelerle ilgili gelişmeleri kapsar.

b) Yenileme Eğitimleri aşağıda şartlara uygun olarak düzenlenir;

1) ADR Temel Yenileme Eğitimi, ADR Temel Eğitimi kapsamındaki konulara ilişkin

güncellemeler ve değişimi kapsayacak şekilde hazırlanan (en az ADR Temel Eğitiminin yarı süresindeki) eğitimdir.

2) ADR Tank Yenileme Eğitimi, ADR Tank Eğitimi kapsamındaki konulara ilişkin

güncellemeler ve değişimi kapsayacak şekilde hazırlanan (en az ADR Tank Eğitiminin yarı süresindeki) eğitimdir.

3) ADR Sınıf 1 Yenileme Eğitimi, ADR Sınıf 1 Eğitimi kapsamındaki konulara

ilişkin güncellemeler ve değişimi kapsayacak şekilde hazırlanan (en az ADR Sınıf 1 Eğitiminin yarı süresindeki) eğitimdir.

4) ADR Sınıf 7 Yenileme Eğitimi, ADR Sınıf 7 Eğitimi kapsamındaki konulara

ilişkin güncellemeler ve değişimi kapsayacak şekilde hazırlanan (en az ADR Sınıf 7 Eğitiminin yarı süresindeki) eğitimdir.

c) Yenileme eğitim programının süresi iki günden az olamaz.

 

SRC 5 Belgesi Sahibi Olma Zorunluluğu, Süresi, Yenilenmesi ve Yeniden Düzenlenmesi

SRC 5 belgesi sahibi olma zorunluluğu

 (1) Tehlikeli madde taşıyan tüm araç şoförlerinin SRC 5 belgesi sahibi olmaları zorunludur.

SRC 5 belgesinin süresi

Madde 15- (1) SRC 5 belgesinin geçerlilik süresi 5 (beş) yıldır.

SRC 5 belgesinin yenilenmesi

 (1) SRC 5 belgesi sahiplerinin, belgelerinin geçerlilik süresinin bitiminden önceki 6 (altı) ay içinde yenileme eğitimine katılmaları ve bu eğitimler sonunda Bakanlıkça düzenlenecek sınavda başarılı olmaları halinde mevcut belgenin geçerlilik tarihinin bitiminden itibaren beş yıl süreyle geçerli olmak üzere yeni SRC 5 belgesi verilir.

SRC 5 belgesinin yeniden düzenlenmesi

 (1) Kaybedilen veya yıpranması nedeniyle kullanılamayacak hale gelen SRC 5 belgeleri, ilgilinin talep etmesi halinde ücreti karşılığında yeniden düzenlenir.

 

 

 

( Yolcu ve Eşya Taşımacılık Yetki Belgeleri - Psikoteknik Belgesi - ODY - ÜDY - SRC Türü Mesleki Yeterlilik Belgeleri-UBAK İzin Belgeleri )

 

 

BELGE İLE İLGİLİ OLAN VEYA OLABİLECEK MEVZUAT DEĞİŞİKLERİNİ ÖĞRENMEK , BİLGİ VE BELGE TALEBİNİZ İÇİN  ARAYINIZ 

ARMİNA GRUP DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Erdal YILMAZ

0.533.545 61 03

 Gazi Osman Paşa Mah. Ankara Cad. No:22/11
GÖLBAŞI-ANKARA 

Tel Faks :0.312.419 28 95  

 

MAİL    : belge@belgetakip.com


FACEBOOK   

 

 


Yorumlar - Yorum Yaz
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam63
Toplam Ziyaret667475
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.787732.9191
Euro35.540735.6832
Hava Durumu