Üyelik Girişi

Site Haritası

UBAK İZİN BELGESİ (Ulaştırma Bakanları Avrupa Konferansı)

 

 


UBAK İzin Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi

 

BİRİNCİ KISIM

Amaç, Kapsam, Tanımlar

Amaç :

 

Madde 1- Bu Yönergenin amacı Türkiye’nin üye olduğu Ulaştırma Bakanları Avrupa Konferansı (UBAK) üyesi ülkeler arasında veya bu ülkeler üzerinden transit eşya taşımacılığını geliştirmek amacıyla başlatılan çok taraflı kota sistemi içinde Türkiye’ye tahsis edilen UBAK İzin Belgelerinin, Bakanlıktan C2, L2 ve M3 yetki belgesi almış olan gerçek ve tüzel kişilere dağıtımını düzenlemektir.

 

Kapsam :

 

Madde 2- Bu Yönerge Bakanlıktan C2, L2 ve M3 türü yetki belgesi almış olan ve UBAK İzin Belgesi talebinde bulunan gerçek ve tüzel kişileri kapsar.

 

Tanımlar :

 

Madde 3- Bu Yönergede geçen;

             

Bakanlık: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nı

 

Genel Müdürlük: Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü’nü

 

UBAK: Ulaştırma Bakanları Avrupa Konferansını,   

 

İzin Belgesi: Çok taraflı kota dahilinde UBAK üyesi ülkeler arasında veya bu ülkeler üzerinden yapılan transit taşımalar için tahsis edilen UBAK karayolu izin belgesini,

 

Karayolu Karnesi: İzin belgesinin ayrılmaz bir parçası olan, boş ve dolu seferler dahil olmak üzere ilgili İzin Belgesi kapsamında gerçekleştirilen taşımalar hakkında kronolojik sırada verilen bilgileri içeren kayıtların tutulduğu seyir defterini,

 

Taşımacı: C2, L2 ve M3 yetki belgesi sahibi gerçek ve tüzel kişileri,

 

Grup Şirketi: Hisselerinin en az % 51’i aynı gerçek veya tüzel kişilere ait olan Bakanlığımızdan C2, L2, M3 Yetki Belgesi sahiplerini,

 

Birlik : Türkiye Odalar  ve Borsaları Birliğini,

 

TIR Karnesi: 1959 tarihli TIR sözleşmesi ile kurulan ve 1975 yılında revize edilen “TIR REJİMİ” altında eşyanın bir hareket noktasındaki gümrük idaresinden, bir varış noktasındaki gümrük idaresine karayolu taşıtları, taşıt dizileri veya konteynırlarla taşınmasında kullanılan ve kefil kuruluş olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden temin edilen belgeyi,

           

Transit Gümrük Beyannamesi: İhraç mallarının yurtdışı edilmek üzere taşınmasında Gümrük idarelerince düzenlenen belgeyi,

           

Faaliyet Yılı: Değerlendirmenin yapıldığı yıldan bir önceki 01 Ocak - 31 Aralık arasını kapsayan yılı,

 

Taşımalar: UBAK üyesi ülkeler arasında veya bu ülkeler üzerinden yapılan transit taşımaları,

 

Yeşil Taşıt: Taşımacıların uluslararası taşımalarda kullandıkları ve UBAK Karayolu Çalışma Grubu’nun UBAK Kullanım Kılavuzu’nda açıklanan gürültü ve egzoz emisyon değerlerine haiz EURO III,  EURO IV ve EURO V niteliğindeki çekici ve kamyonları,

 

Komisyon: Firmaların İzin Belgesi başvurularını, almış oldukları puanları ve sıralamayı inceleyip Yönergenin 9 uncu maddesindeki usul ve esaslara göre tespit ve tahsis etmek amacıyla Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü’nce oluşturulan Komisyonu,

 

Sektör Kuruluşu: Üyeleri gerçek veya tüzel kişiler olan, asgari 100 (yüz) üyeye sahip ve üyelerinin en az % 80’i yetki belgesi sahibi olarak Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındaki faaliyetlerde bulunan dernek, vakıf, birlik ve benzeri sivil toplum kuruluşlarını,

           

Yönerge : UBAK İzin Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi’ni,

 

ifade eder.

İKİNCİ KISIM

Başvuru

 

Duyuru ve şekli:

 

Madde 4- Genel Müdürlük her yıl, en geç Eylül ayının son günü (bu günün resmi tatile rastlaması durumunda takip eden ilk iş günü) mesai saati bitimine kadar, Birlik ve Sektör Kuruluşlarına; İzin Belgesi tahsis edilebilmesi için gerekli bilgi ve belgelerin Genel Müdürlüğe verilmesini içeren bir duyuru yazısı gönderir ve bu duyuruyu Genel Müdürlüğün  (www.kugm.gov.tr) internet adresinde yayımlar. Ayrıca söz konusu duyurunun bir örneği Ulaştırma Bölge Müdürlükleri ilan panolarında 31 Ekim’e kadar asılı tutulur. Kendilerine duyuru yazısı gönderilen sektör kuruluşları, üyelerini bu konuda bilgilendirmekle yükümlüdürler.

 

Başvuru yeri, tarihi, ilanı ve değişiklik bildirimi:

  

 Madde 5- Başvuru yeri, tarihi, ilanı ve değişiklik bildirimi ile ilgili hususlar aşağıdaki gibidir:

 

a) Başvuru ve değişiklik ile ilgili bildirimler Bakanlığa yapılır.

 

b) Başvuruların İstenilen belgelerle birlikte 31 Ekim tarihine kadar yapılması şarttır.

 

c) 31 Ekim tarihine kadar başvuran firmalara ait araç sayıları ve benzeri bilgiler; 15 Kasım tarihinde Genel Müdürlük (www.kugm.gov.tr) internet adresinde yayımlanır.

 

d) Firmaların kendileri ile ilgili bilgilerde bir hata var ise, söz konusu firmalar 30 Kasım tarihine kadar bu hataların düzeltilebilmesi için gerekli belgelerle birlikte düzeltme başvurusunda bulunurlar.

 

Başvuru, değişiklik ve düzeltme ile ilgili bildirimlerde Bakanlık genel evrakına giriş tarihi esas olup, postada geciken başvurular ile bu tarihten sonra gönderilen bilgi ve belgeler dikkate alınmaz. Bildirim sürelerinin son gününün resmi tatile rastlaması durumunda takip eden ilk iş günü son gün olarak kabul edilir

           

 

 

 

 

 

Başvuru şartları ve istenilen belgeler:

 

Madde 6- a) Başvuru şartları:

 

Başvuruların geçerli olabilmesi için aşağıdaki şartların sağlanması zorunludur.

 

1) C2, L2 ve M3 türü yetki belgesine sahip olmak.

 

2) 2012 yılı için en az 4, müteakip yıllar için 3 adet özmal (EURO III, EURO IV veya EURO V normunda ) yeşil taşıta sahip olmak.

 

3) Faaliyet yılı boyunca uluslararası taşımacılık faaliyetinde bulunmak.

 

 b) İstenilen belgeler:

 

Aşağıdaki belgelerin Bakanlığa verilmesi zorunludur.

 

1) Firmanın antetli kağıdı ile firma yetkilisi tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş, UBAK İzin Belgesi başvuru dilekçesi,

 

2) Yetki belgesinde özmal olarak kayıtlı EURO III ve daha üst normlardaki araçların (EURO III, EURO IV ve EURO V normunda olduğunu) gösterir orijinal belgelerinin onaylı ve imzalı fotokopilerini veya başvuru yılında, üretici firmalar tarafından hazırlanıp onaylanmış araç listesi asılları.

 

3) Özmal olarak kayıtlı EURO III ve daha üst normlardaki (Tanker Kamyonlar hariç) yeşil taşıtların normunu, plakasını, şase ve motor numaralarını gösterir firma yetkilisi tarafından imzalanmış taşıt listesi.

          

4)   İhraç sefer sayılarının belirlenmesinde TIR Karnesi sayılarının esas alındığı UBAK üyesi ülkelere, faaliyet yılında TIR karnesi kullanılmadan yapılan ihraç seferleri varsa,

 

 1. Bu taşımalara ait, Gümrük idaresi onaylı “Transit Gümrük Beyannamesi”nin birer fotokopisi.

 

 1. Transit Gümrük Beyannamesi ile yaptıkları seferlere ait (taşıt plakaları, gidilen ülke, transit gümrük beyannamesi numarası ve tarih gösterir) liste.”

 

5) Faaliyet yılında UBAK İzin belgesiyle üçüncü ülkelere yapılan taşımalarla ilgili olarak;

 

      i- Taşımaların AB dışındaki ülkelere yapılmış olması halinde, bu taşımaya ilişkin TIR karnesi, alıcı tasdikli CMR, taşıma faturası ve UBAK karayolu karne sayfa fotokopileri,

 

      ii- Taşımaların AB ülkeleri içinde yapılmış olması halinde, TIR karnesi haricindeki diğer belgeler, (alıcı tasdikli CMR, taşıma faturası ve UBAK karne sayfa fotokopileri)

      iii- Bu taşımalara ait (taşıt plakaları, gidilen ülke isimleri ve tarih gösterir) liste.

 

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

Değerlendirme Unsurları, Puanlama ve Sıralandırma

 

Madde 7- İzin Belgesinin tahsisinde değerlendirmeye esas alınacak değerlendirme unsurları:

 

                  a) Toplam yeşil taşıt sayısı

            b) Toplam taşıt sayısı  

            c) Toplam sefer sayısı 

            d) İzin Belgeleriyle yapılan üçüncü ülke taşımaları toplam sefer sayısı

            e) Verimlilik

  olarak belirlenmiştir.

 

a) Toplam yeşil taşıt sayısı: Taşımacıların son başvuru tarihi olan 31 Ekim itibariyle C2, L2 ve M3 yetki belgesi eki taşıt belgesinde özmal olarak kayıtlı EURO III niteliğindeki taşıt sayısı 2 (iki)  EURO IV ve EURO V niteliğindeki taşıt sayısı 3 (üç) ile çarpılarak elde edilen kıymetlendirilmiş toplam çekici ve kamyon (tanker kamyonlar hariç) sayısıdır.

 

b)Toplam taşıt sayısı: C2, L2 ve M3 Yetki belgesi sahibi taşımacıların Faaliyet Yılına ait 30 Haziran ve 30 Aralık tarihi itibariyle U-NET otomasyon sisteminde [özmal+sözleşmeli] olarak kayıtlı (tanker kamyon hariç) kamyon, çekici, römork ve yarı römork toplam sayılarının aritmetik ortalamasıdır.

 

c) Toplam sefer sayısı: Aşağıdaki şekilde hesaplanmak suretiyle bulunan kıymetlendirilmiş sefer sayılarının toplamıdır.   

                         

 

                                                                                            

 

      ÜLKE

PUAN

ÜLKE

PUAN

ÜLKE

PUAN

Bulgaristan

1,00

Slovakya

1,94

Belçika

3,09

Romanya

1,07

Avusturya

2,01

Letonya

3,10

Yunanistan

1,22

Ukrayna

2,14

Hollanda

3,14

Makedonya

1,23

Çek Cumhuriyeti

2,27

Fransa

3,19

Gürcistan

1,30

İtalya

2,42

Estonya

3,39

Sırbistan

1,38

Polonya

2,48

Danimarka

3,40

Karadağ

1,38

Malta

2,53

İngiltere

3,46

Arnavutluk

1,46

Liechtenstein

2,55

Finlandiya

3,48

Moldova

1,56

İsviçre

2,69

İsveç

3,72

Bosna-Hersek

1,77

Belarus

2,69

İspanya

3,98

Macaristan

1,77

Almanya

2,89

Norveç

3,98

 Hırvatistan

1,78

Litvanya

2,89

İrlanda

4,04

Azerbaycan

1,91

Lüksemburg

2,92

Portekiz

4,62

Slovenya

1,91

Rusya

3,07

İzlanda

6,02

                   Not: Tablodaki katsayılar bu ülkelerin başkentlerinin ülkemiz başkentine olan

                                  uzaklıkları dikkate alınarak tespit edilmiştir”

 

 

Buna göre, taşımacıların, faaliyet yılında herhangi bir UBAK ülkesine TIR karnesi, Transit Gümrük Beyannamesi (TIR Karnesi kullanılmadan) ve geçiş belgesi kullanılarak yaptıkları her taşıma, o ülkenin katsayısı ile çarpılarak her bir taşımanın kıymetlendirilmiş sefer sayısı değeri bulunur.

 

Kıymetlendirilmiş sefer sayılarının toplamı, Toplam Sefer Sayısı’dır.

 

Transit Gümrük Beyannamesiyle yapılan taşımalar, taşıma yapılan ülkenin dahil olduğu gruba göre puanlanır.

 

Taşımacıların faaliyet yılında, İtalya, Rusya Fed., Gürcistan, Azerbaycan, Yunanistan ve Fransa’ya yaptıkları ihraç sefer sayılarının belirlenmesinde TIR karnesi, söz konusu ülkelerin dışındaki ülkelere yaptıkları ihraç seferlerinde ise geçiş belgeleri esas alınır. Bu taşımalara ilişkin bilgiler Birlik’den yazışma yoluyla temin edilir. Transit Gümrük Beyannamesi ile yapılan ihraç sefer sayılarını gösteren bilgiler, ilgili taşımacılar tarafından başvuru esnasında Bakanlığa verilir.

 

2013 yılından itibaren yapılacak UBAK Belgesi değerlendirmelerinde UBAK Belgesi ile yapılan taşımalar da dikkate alınır.     

 

d) İzin Belgeleriyle yapılan üçüncü ülke taşımaları toplam sefer sayısı:

 

Bir firmanın sahip olduğu İzin Belgesiyle/Belgeleriyle, Türkiye dışındaki bir UBAK üyesi ülkeden, başka bir UBAK üyesi ülkeye yaptığı taşımalar, üçüncü ülke taşımasıdır. Bu taşımalara ait sefer sayılarının toplamı üçüncü ülke sefer sayılarının toplamıdır. Firmaların İzin Belgesiyle yaptığı yıllık sefer sayılarından, her bir İzin Belgesi için en fazla 30 taşıma sayısı değerlendirmeye alınır.

 

Taşımacılar, İzin Belgeleriyle yaptıkları üçüncü ülke taşımalarını gösterir bilgileri, başvuru esnasında Bakanlığa verirler.

 

e) Verimlilik: Bu maddenin c) bendinde hesaplanan toplam sefer sayısının b) bendinde hesaplanan Toplam Taşıt Sayısına bölünmesi ile bulunur.

 

Madde 8- Değerlendirme unsurları aşağıdaki şekilde puanlandırılır ve taşımacılar buna göre sıralandırılır.

 

a) Taşımacıların, 7 nci maddenin a) bendine göre hesaplanan toplam yeşil taşıt sayılarından en yüksek 10 firmanın taşıt sayılarının aritmetik ortalamasına en yakın firmanın toplam yeşil taşıt sayısı 100 puan olarak kabul edilir ve tüm taşımacıların puanları buna göre düzeltilir.

 

b) Taşımacıların, 7 nci maddenin c) bendine göre hesaplanan toplam sefer sayılarından en yüksek olanı 100 puan olarak kabul edilir ve tüm taşımacıların puanları buna göre düzeltilir.

 

c) Taşımacıların, 7 nci maddenin d) bendine göre belirlenen, İzin Belgesiyle yapılan üçüncü ülke taşımalarından en yüksek olanı 100 puan olarak kabul edilir ve tüm taşımacıların puanları buna göre düzeltilir.

 

d) Taşımacıların, 7 nci maddenin e) bendine göre hesaplanan Verimlilik değerlerinden en yüksek olanı 50 puan olarak kabul edilir ve tüm taşımacıların puanları buna göre düzeltilir.

 

e) Taşımacıların, bu maddenin a,b,c,d bentlerindeki puanları toplanarak toplam puanları tespit edilir. Tespit edilen bu toplam puanlardan 10. maddede açıklanan ceza puanları düşüldükten sonra en yüksek toplam puanı alan taşımacıdan başlamak üzere sıralama yapılır.

 

f) Kesirli sayılar, değerlendirmeye göre bir alt veya üst sayıya yuvarlanarak tamamlanır.

 

 

İzin belgesinin taşımacılara tahsisi:  

 

Madde 9 - İzin Belgesi, aldıkları toplam puana göre sıralanan taşımacılara; birinci sıradaki taşımacıdan başlamak üzere Komisyonca aşağıda belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde sırayla tahsis edilir. Ancak, aldıkları toplam puan 10 (on) puanın altında kalan taşımacılar ile Bakanlıkça belirlenen İzin Belgesi ücretini ödemeyenlere İzin Belgesi tahsis edilmez.

 

a) İzin Belgelerinin tahsisi,  UBAK Belgesi değerlendirmesinde, firmaların aldıkları puanlar ile taşıt sayısı dikkate alınarak turlar halinde yapılır. Değerlendirmeye giren bütün  firmaların aldıkları puanların toplamının dağıtılacak belge sayısına bölünmesiyle her bir belgeye düşen puan tespit edilir.

 

b) UBAK sistemi içerisinde kısıtlaması bulunan İtalya, Yunanistan ve Rusya belgeleri, bu ülkelere çalışan firmalara, son üç yıllık taşıma sayıları ortalaması dikkate alınarak tahsis edilir. Taşımacıların faaliyet yılında, İtalya, Yunanistan ve Rusya’ya yaptıkları ihraç sefer sayılarının belirlenmesinde TIR karnesi esas alınır. Bu taşımalara ilişkin bilgiler Birlik’den yazışma yoluyla temin edilir. Transit Gümrük Beyannamesi ile yapılan ihraç sefer sayıları da bu verilere eklenir.   

 

c) İtalya, Yunanistan ve Rusya belgelerinin dağıtımında, bu ülkelere taşıma yapan ve değerlendirmeye girmiş firmaların sefer sayılarının toplamının ilgili ülkenin dağıtılacak belge sayısına bölünmesi yoluyla bulunan sefer sayısının üzerinde kalan firmalar değerlendirmeye alınır. Bu ülkelere yönelik belge tahsisi, genel değerlendirmede her bir belgeye düşen puan, taşıt sayısı  ve araç kategorisi dikkate alınarak turlar halinde yapılır.

 

d)  İtalya, Yunanistan ve Rusya belgesi tahsis edilmiş olan firmaların adlarına tahsis edilen  izin belgesi sayıları, genel değerlendirme izin belgesi dağıtım listesinden  mahsup edilir.    

 

e) İzin belgelerinin numaralandırılmasına önce EURO III normundaki taşıtlar için geçerli İzin Belgelerinden başlanır ve bitiminde müteselsilen EURO IV ve EURO V normundaki araçlar için geçerli İzin Belgeleri numaralandırılır.

 

f)İzin Belgelerinin tahsisine değerlendirmeye giren L2 ve M3 yetki belgeli firmalara birer adet Avusturya ve Macaristan geçerli belge tahsisi ile başlanır ve akabinde puanlama sonrası yapılan sıralamada; 1 inci ile 10 uncu sıradaki dahil olmak üzere,  Avusturya ve Macaristan geçerli İzin Belgelerinden birinci sıradakine 3, ikinci sıradakine 2, üçüncü ile 10 uncu sıradakilere 1’er adet olmak üzere sırasıyla tahsis edilir ve tekrar birinci sıradan başlamak üzere dağıtılmaya devam edilir.

 

g) İzin Belgesi sayısının, İzin Belgesi almaya hak kazanan taşımacı sayısından fazla olması veya 9.maddenin a. b. c, d, e, maddelerine göre tahsis edilememesi halinde, kalan belgeler, tükeninceye kadar turlar halinde birinci sıradan başlamak üzere ek belge olarak sıra ile tahsis edilir.

 

h) Firmaların EURO III, EURO IV ve EURO V normundaki araçlar için geçerli İzin Belgesi tahsis değerlendirmesine alınabilmesi için 2012 yılı izin belgesi dağıtımı için en az 4 adet, müteakip yıllar için ise  en az  3 adet EURO III, EURO IV ve EURO V özmal taşıtının bulunması şarttır. EURO III, EURO IV ve EURO V araçlar için geçerli İzin Belgesi tahsis edilebilmesi için ise; İzin Belge sayısının 2 katı ve daha üst normda özmal taşıtlara sahip olunması esastır.

 

ı) EURO III normundaki araçlar için geçerli İzin Belgesi dağıtımında değerlendirmeye alınan, EURO IV /EURO V normundaki araçlar EURO IV/EURO V normundaki araçlar için geçerli İzin Belgesi dağıtımında tekrar değerlendirmeye alınmaz.

 

i) Bakanlıkça geri alınan veya taşımacılarca kullanılmayıp iade edilen izin belgesi, bu belgenin özelliğine göre tahsis edilen en son taşımacıdan başlamak üzere taşıt sayısına bakılarak sırayla tahsis edilir. İtalya, Yunanistan ve Rusya geçerli belgeler ise, bu ülkelere yönelik taşıma yapan ve değerlendirmeye girmiş firmalara taşıma sayısı en yüksek taşımacıdan başlamak üzere tahsis edilir.  Sırası gelen firmaya bu belgeyi kullanıp kullanmayacağı yazılı olarak bildirilir, firmanın üç iş günü içerisinde Bakanlığa cevap vermemesi durumunda İzin Belgesini alma hakkı kaybetmiş sayılır.

 

j) Taşımacılarca zayii edilen İzin Belgelerinin yerine yedek İzin Belgesinin mevcut olması, zayii eden firmanın talep etmesi ve bu talebin Bakanlıkça uygun görülmesi halinde, yedek İzin Belgelerinden verilir.

 

k) Taşımacılar, almaya hak kazandıkları kapsamları farklı İzin Belgelerini, teslim almadan önce  Aralık ayı içerisinde, bir İzin Belgesi karşılığında en fazla iki İzin Belgesini, karşılıklı olarak takas edebilmek için Bakanlığa yazılı olarak başvuruda bulunup Genel Müdürlük tarafından uygun görülmesi halinde takas işlemi yapabilirler. Grup Şirketlerinin kendi aralarında yapacakları takas işlemi için, “bir İzin Belgesi karşılığında en fazla iki İzin Belgesi” şartı aranmaz.

 

l)Takas yoluyla elde edilecek İzin Belgelerinde; bu maddenin h ve ı bendine uygunluk şartı aranır. İzin Belgesi teslim edildikten sonra takas işlemi yapılmaz. 

 

 

DÖRDÜNCÜ KISIM

İdari Müeyyideler, Ceza Puanları ve Belgenin Geri Alınması

 
Madde 10- Taşımacılara uygulanacak idari müeyyideler ve ceza puanları ile İzin Belgesinin geri alınması aşağıda açıklanan şekilde yapılır.

 

a) Taşımacıların yetki belgelerinin iptal edilmesi veya geçersiz sayılması durumunda, tahsis edilmiş İzin Belgeleri geri alınır ve o faaliyet yılına ilişkin belge dağıtımında, ilgili firma değerlendirmeye alınmaz.

 

Ancak, yetki belgesi iptal işleminin yargı kararıyla kaldırılması veya iptal işleminin Bakanlıkça yürürlükten kaldırılması halinde geri alınan, Bakanlıkta mevcudu bulunan veya iade edilmiş aynı özellikte belgelerden bu durumdaki taşımacıya öncelikli olarak belge tahsisi yapılır.

 

b)Yabancı ülkelerde usulüne uygun kullanılmadığından dolayı el konulan UBAK İzin belgesi sahibi taşımacılara 1 ceza puanı uygulanır.

 

c) Taşımacıların, 7/d maddesine göre; üçüncü ülke taşımalarına ilişkin olarak, Bakanlığa verecekleri bilgi ve belgelerin, gerçeğe aykırı ve/veya usulsüz olduğunun tespit edilmesi halinde, bilgi veren firma o yıla ait İzin Belgesi değerlendirilmesine alınmaz. Ayrıca, belge tahsis edilmiş ise tahsis edilen belge/belgeler geri alınır. Söz konusu taşımacı firma, bir sonraki yılın İzin Belgesi tahsis değerlendirilmesine de alınmaz.

 

 d) Taşımacılara İzin Belgesinin kullanımıyla ilgili olarak;

 

1)      İzin belgesini Haziran ayı sonuna kadar 6 seferden az kullananlara 15 ceza  puanı, hiç kullanmayanlara ise 25 ceza puanı uygulanır ve yılın geri kalan döneminde de izin belgesini kullanmayacağı anlaşılan firmalardan izin belgesi geri alınır.

 

2)      İlk dağıtımda tahsis edilen izin belgelerinin 31 Mart tarihinden önce iade edilmesi halinde 

            bu belgeler için ceza puanı uygulanmaz.

                   

                 3)  İzin Belgesinin zayiinden dolayı 5 ceza puanı uygulanır.

 

    4) Kendilerine İzin Belgesi tahsis edilen taşımacılar İzin Belgesi eki Karayolu Karnesi kullanım sayfalarını icmal tabloları ile birlikte ait oldukları ayı takip eden ayın sonuna kadar Bakanlığa vermek/göndermek zorundadırlar. İzin Belgesi eki Karayolu Karnesi kullanımı ile ilgili bilgilerin süresi içerisinde ve düzenli gönderilmemesinden dolayı 5 ceza puanı uygulanır, ayrıca hiç izin belgesi kullanılmamış telakki edilerek bu maddenin d bendinin birinci fıkrası kapsamında işlem yapılır. 

                  

     5) İzin Belgesinin usulüne uygun kullanılmasını etkileyecek nitelikte, Belge üzerinde silme, karalama ve yapıştırma yapıldığının tespiti halinde 15 ceza puanı uygulanır. 

 

                6) Tahsis edilen İzin Belgelerinin dağıtım işlemine en geç 20 Aralık tarihi itibariyle başlanır. Dağıtıma başlama tarihinden itibaren 15 iş günü içinde teslim alınmayan İzin Belgesi iade edilmiş sayılır ve ilgili firma İzin Belgesi hakkını kaybeder.

 

e) İzin Belgesi ve Karayolu Karnesinin üzerine tahrifat yapılması veya başka taşımacının unvan etiketi yapıştırılarak usulsüz kullanılması / kullandırılması, sahte İzin Belgesi veya Karayolu Karnesi kullanılmasının Bakanlık tarafından tespiti halinde; ilgili firmadan varsa tahsis edilen İzin Belgesi/Belgeleri geri alınır. Söz konusu belgenin kullanılma yılına bakılmaksızın, durum Cumhuriyet Savcılığına bildirilir. Usulsüz veya Sahte İzin Belgesi ve Karayolu Karnesi kullandığı tespit edilen firmaya sahteciliğin tespit edildiği cari yıl içerisinde ve takip eden (2) iki yıl için İzin Belgesi verilmez.

 

f) İzin belgelerinin geri alınmasının gerekmesi halinde, en geç 10 gün içerisinde Bakanlık tarafından işlem başlatılır. Bunun için ilgili firmaya ilk seferinde 15 gün süre verilir,bu süre içerisinde belgenin / belgelerin iade edilmemesi halinde ikinci defa 10 gün ek süre verilir ve bu süre içerisinde de belgenin / belgelerin iade edilmemesi halinde verilen sürenin bitimini takip eden 10.uncu iş gününden itibaren firmanın faaliyetinin durdurulması ile ilgili Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 77 nci maddesinin 1 nci ve   2 nci fıkra hükümleri uygulanır.

 

g)Taşımacılar tarafından UBAK belgesi ile taşıma yaptığı ülke ve güzergâh ülkeleri için ayrıca geçiş belgesi alınmış ise, alınan her belge için (0,2) ceza puanı uygulanır.

 

 

 

BEŞİNCİ KISIM

Kısıtlamaya Tabi İzin Belgeleri ve Belge Ücretleri

 

 

Madde 11- UBAK Sekreteryasınca ülkemize tahsis edilen İzin Belgeleri, çok taraflı kota sistemi içerisinde yer alan 43 ülkede geçerli olup, Avusturya, İtalya, Yunanistan, Macaristan ve Rusya’da kısıtlamaya tabidir.   

 

a) Ev ve büro eşyası taşıması için ayrıca Bakanlığımızca kota harici belge tahsisi yapılır.

 

b) UBAK Sekreteryasınca ülkemize tahsis edilen İzin Belgesi türlerine göre ayrı belge ücreti uygulanır.

 

c) 2012 yılı hariç olmak üzere, belge türlerine göre bir önceki yıl için uygulanan belge ücretlerine; Maliye Bakanlığı tarafından 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298 nci maddesi hükmü uyarınca her yıl Ekim ayında tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Belge ücretleri UBAK İzin Belgesi Tahsis Listesi’nin yayınlanması ile birlikte Genel Müdürlüğümüz (www.kugm.gov.tr) internet adresinde yayımlanır.

 

d) Herhangi bir nedenle zayii edildiği belirtilerek, yeniden belge istenilmesi halinde, belge ücreti aynı miktarda alınır.

 

e) Unvan, adres ve nevi değişikliği nedeniyle yapılacak belge değişikliği için ücret alınmaz.

 

f) Herhangi bir nedenle iade edilen veya geri alınan UBAK izin belgelerinin bu Yönerge Esaslarının 9/i maddesine göre başka bir firmaya tahsis edilmesi halinde, aynı özellikte belge ücreti alınır. Ancak bu tür belgelerin her yılın Nisan ayından sonra tahsis edilmesi halinde, belgenin yılın kalan kısmı için kullanım süresi göz önüne alınarak [ (belge ücreti /12) X kalan ay sayısı ] formülüne göre ücret hesabı yapılır.

 

g) Belge ücretleri Ulaştırma Bakanlığı Döner Sermaye Saymanlığı hesabına yatırılır.

 

           

 

                 

    ALTINCI KISIM

                                          Çeşitli ve Geçici Hükümler

 

         

Madde 12- Karayolu Düzenleme Genel Müdürü;

 

a) Başvuru şartları, süreler,  istenilen belgelerde değişiklik yapmaya,

 

b) UBAK üyesi ülkelere kota yetersizliği ve benzeri nedenlerle taşımalarda sıkıntı yaşanması halinde, sene başında tahsis edilecek izin belgelerinin bir kısmını veya yıl içerisinde iade edilen /geri alınan izin belgelerinin bir kısmını taşımada sıkıntı yaşanan ülkeye / ülkelere yıl içerisinde veya faaliyet yılında en çok taşıma yapan firmadan başlamak üzere tahsis etmeye,

 

c) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, gerekli düzenlemeyi yapmaya,

 

 yetkilidir.

 

 

Yürürlük

 

Madde 13- Bu Yönerge onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer ve söz konusu tarih itibariyle 22.09.2008 tarih ve 11594 sayılı UBAK İzin Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi yürürlükten kalkar.

 

Yürütme

           

Madde 14- Bu Yönergeyi Karayolu Düzenleme Genel Müdürü yürütür.

 

( Yolcu ve Eşya Taşımacılık Yetki Belgeleri - Psikoteknik Belgesi - ODY - ÜDY - SRC Türü Mesleki Yeterlilik Belgeleri-Geçiş İzinleri-ADR "SRC 5" Belgesi - UBAK İzin Belgeleri )

 

 

BİLGİ VE BELGE TALEBİNİZ İÇİN  ARAYINIZ

 

ARMİNA GRUP DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Erdal YILMAZ

0.533.545 61 03

 Ziyabey Cad. No: 55/2 Balgat-Çankaya- ANKARA

Tel:0.312.419 28 95  Faks: 418 86 95

 

MAİL    : belge@belgetakip.com

   MSN     : belgetakip@hotmail.com

 

 

UBAK HAKKINDA GENEL BİLGİLER:

 

UBAK Konferansı 16 Ülkenin (Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, İspanya, Fransa, İngiltere, Yunanistan, İtalya, Lüksemburg, Norveç, Hollanda, Portekiz, İsviçre ve Türkiye) katılımı ile 13-17 Ekim 1953 tarihlerinde oluşturulmuş ve 17 Ekim 1953 tarihinde 16 maddelik anlaşmanın imzalanması ile resmileştirilmiştir.

 

Avrupa sınırları içerisinde artan mal trafiğini karşılayabilmek amacıyla tüm taşımacılık modlarında işbirliklerini hedefleyen konferans üyeleri 1973 yılında çok taraflı UBAK belgesi kullanımı kararı almış ve bu karar doğrultusunda; 1974 yılında toplam 385 adet UBAK belgesi deneme amaçlı kullanıma sunulmuştur. UBAK Konferansına bu tarihten sonra dahil olan ülkeler şunlardır:

 

1-   Yugoslavya       1955                   16- Moldova

2-   İrlanda               1963                   17- Beyaz Rusya

3-   Finlandiya          1975                    18- Makedonya

4-   Macaristan        1991                   19- Ukrayna

5-   Polonya             1991                   20- Rusya Fed.

6-   Bulgaristan       1992                   21- Gürcistan

7-   Hıvatistan          1992                   22- Arnavutluk

8-   Estonya             1992                   23- Azerbaycan

9-   Litvanya             1992                   24- İzlanda

10-   Letonya           1992                   25- Linkeştayn

11-   Romanya        1992                   (Ermenistan ve Fas başvuru yaptı) 

12-   Slovenya         1992                   (İzlanda Karayoluna kapalı) 

13-   Bosna-Hersek         1993                   26- Malta

14-   Slovak Cumh.          1993

15-   Çek Cumh.     1993

 

Ülkelere göre UBAK kotalarının belirlenmesi aşamasında aşağıdaki kriterler dikkate alınmıştır.

-         Nüfus

-         Gayrı Safi Milli Hasıla

-         Yıllık karayoluyla taşınan yük miktarının TON * KM cinsinden ifadesi

-         CEMT Bütçesi içerisindeki payı

 

Bu kriterler doğrultusunda, Almanya 342, Fransa 288, Rusya ve Hollanda 234, Belçika 177 baz kotaya sahip iken, Türkiye 141 baz kota ile 7. sırada yer almakta ve 120 ile Azerbaycan ve Gürcistan en alt sırada yer almaktadır.(Avusturya 16, İtalya 67 ile kendi tercihleri doğrultusunda kısıtlanmıştır.) 2002 yılında Türkiye 141 adet baz kotasının  % 60’ını Euro-2 (408 Adet), %40’ını Euro-1 (123 Adet) almış iken 2003 yılında %75’i Euro-2 (509Adet),

 %25’i Euro-1(77 Adet) olarak almıştır.

 

UBAK BELGELERİ KULLANILACAK ARACA GÖRE 4’E AYRILIR:

a- Konvansiyonel UBAK Belgeleri:

UBAK Sekreteryası tarafından her ülkeye baz kotası ile eşit sayıda tahsis edilir. Sadece konvansiyonel motorlu taşıtlarca kullanılır.

 

b- EURO-1 (Yeşil araç – Gren Lorry) UBAK Belgeleri:

UBAK Sekreteryası tarafından her ülkeye baz kotasının 2 katına yüzde 10 ilave edilerek tahsis edilir. EURO-1, EURO-2, EURO-3 motorlu taşıtlarca kullanılabilir. Belge üzerinde CEMT yazılı kamyon logosu mevcuttur.

c- EURO-2 (Daha Yeşil ve Güvenli Araç – Greener and safe lorry) UBAK Belgeleri:

UBAK Sekreteryası tarafından her ülkeye baz kotasının 4 katına yüzde 20 ilave edilerek tahsisi edilir. EURO-2 ve EURO-3 motorlu taşıtlarca kullanılabilir. Belge üzerinde CEMT yazılı kamyon üzerinde S logosu mevcuttur.

 

d- EURO-3 (EURO-3 Safe) UBAK Belgeleri:

UBAK Sekreteryası tarafından her ülkeye baz kotasının 6 katına yüzde 40 ilave edilerek tahsis edilir. Sadece EURO-3 motorlu taşıtlarca kullanılabilir. Belge üzerinde CEMT yazılı kamyon üzerinde 3 logosu mevcuttur.

 

2002 yılında Tüm CEMT Ülkeleri dikkate alındığında %5 konvansiyonel, %12 EURO-2 türü UBAK kullanılmış, 2003 yılında ise %0 Konvansiyonel, %75 Euro-1, %49 Euro-2, %43,5 Euro-3 türü UBAK Belgesi kullanılmaktadır.

 

UBAK BELGELERİ GEÇERLİ OLDUKLARI ÜLKELERE GÖRE 4’E AYRILIR.

a- Tüm Ülkelerde geçerli UBAK Belgeleri.

b- Avusturya hariç tüm ülkelerde geçerli UBAK Belgeleri.

c- Avusturya + Yunanistan hariç tüm ülkelerde geçerli UBAK Belgeleri.

d- Avusturya + Yunanistan + İtalya hariç tüm ülkelerde geçerli UBAK Belgeleri.

 

UBAK Belgelerinin üzerinde geçersiz olduğu ülkenin uluslar arası harf kodu bir çember içerisinde * işareti ile kaplanmış olarak yer almaktadır.

 

UBAK BELGESİ KULLANIMINDA ARAÇTA BULUNMASI GEREKEN BELGELER:

- Konvansiyonel UBAK Belgesi Kullanımında:

a) UABK Belgesi

b) Karayolu Karnesi (UBAK Defteri – Logbook)

 

-EURO-1 UBAK Belgesi Kullanımında:

a) UBAK Belgesi

b) Karayolu Karnesi (UBAK Defteri – Logbook)

c) Yeşil araç sertifikası

Araç önünde görülebilecek şekilde 200 mm * 220 mm yeşil zemin üzerinde beyaz renkli E (Environmental) veya U (Umweit) logosu olmalıdır.

 

- EURO-2 UBAK Belgesi Kullanımında:

a) UBAK Belgesi

b) Karayolu Karnesi (UBAK Defteri – Logbook)

c) Daha yeşil ve güvenli araç için ses ve havayı kirleten emisyonlara ilişkin teknik normlara uygunluk belgesi

d) Çekicinin güvenlik normlarına uygunluk belgesi

e) Römorkun güvenlik normlarına uygunluk belgesi

f) Çekici + römorkun yol değerlilik testi

Araç önünde görülebilecek şekilde 200 mm * 220 mm yeşil zemin üzerinde beyaz renkli S (Safe) logosu olmalıdır.

 

-EURO-3 UBAK Belgesi Kullanımında:

a) UBAK Belgesi

b) Karayolu Krnesi (UBAK Defteri – Logbook)

c) EURO-3 Güvenli araç için ses ve havayı kirleten emisyonlara ilişkin teknik normlara uygunluk belgesi

d) Çekicinin güvenlik normlarına uygunluk belgesiğ

e) Römorkun güvenlik normlarına uygunluk belgesi

f) Çekici + römorkun yol değerlilik testi

Araç önünde görülebilecek şekilde 200 mm * 220 mm yeşil zemin üzerinde beyaz renkli 3 logosu olmalıdır.

 

ECMT

ULAŞTIRMA BAKANLARI AVRUPA KONFERANSI

İLE İLGİLİ PROTOKOL

 

Brüksel’de imzalanmıştır, 17 Ekim 1953

 


İÇİNDEKİLER

 

NİHAİ BELGE

 

PROTOKOL

 

Ek: Prosedür Kuralları

Konferansa Üye ülkeler, Ortak ülkeler ve  Gözlemci statüsü bulunan ülkeler listesi

 

NİHAİ BELGE

 

Avrupa İçi Taşıma ile ilgili sorunlar konusunda ortak bir muvafakata varmak amacıyla; 

 

13 ile 17 Ekim 1953 tarihleri arasında Brüksel’de düzenlenen Ulaştırma bakanları avrupa konferansı;

 

Ulaştırma Bakanları Avrupa Konferansı ile ilgili bir metin ile Prosedür Kurallarını içeren bir eki benimsemiş ve imzaya açmış olup,

 

Aynı zamanda da aşağıdaki ilgili kararları benimsemiştir:

 

 1. Tren Yolu Taşımacılığı ile ilgili sorunlar:
  1. Mal vagonlarının birleşik kullanımı;
  2. Tren yolu mal taşımacılığı için makul güzergahlar benimsenmesi ve ihracat/ithalat vergi oranlarının uyumlaştırılması;
  3. Ekipman ve elektriklendirmenin standardizasyonu;
  4. Tren yolu döner sermayesinin uluslararası finansmanı;
  5. Tren Yolu Taşımacılığı üzerine Uluslararası Sözleşmelere imza atanların sayısını artırma ve uzman Acenteler tarafından taslağı çıkarılan Uluslararası Sözleşmelerin onayını çabuklaştırma yolunda önlemler.

 

 1. Karayolu Taşımacılığı ile ilgili sorunlar:
  1. Uluslar arası trafik arterlerinin geliştirilmesi;
  2. Yol işaretleri ve sinyalleri;
  3. Motorlu taşıtların ağırlık ve ölçüleri;
  4. Uluslararası karayolu taşımacılığı mevzuatı;
  5. Karayolu trafiği;
  6. Ana uluslararası trafik arterleri üzerindeki sınır kapılarıyla ilgili hükümler.

 

 1. İç Su Yolu Taşımacılığı ile ilgili sorunlar:
  1. Avrupa çapında dikkate değer iç su yolları için bir geliştirme projeleri listesinin derlenmesi;
  2. İç su yollarının kullanılmasıyla ilgili uluslararası sorunlar.

 

 1. Her üç taşımacılık türünü de ilgilendiren ortak sorunlar:
  1. Taşımacılıkta sermaye yatırımı;
  2. Kayıp mallar.

 

Ulaştırma Bakanları Avrupa Konferansı ile ilgili

PROTOKOL

 

13 ile 17 Ekim 1953 tarihleri arasında Brüksel’de düzenlenen Ulaştırma Bakanları Avrupa Konferansında temsil edilen Hükümetler;

 

Uluslararası önemi bulunan Avrupa içi taşımacılığını koordine etmek ve daha makul hale getirmek için etkili önlemler alınmasını sağlayabilecek bir prosedür oluşturmaya İSTEKLİ bir şekilde;

 

Şu konularda anlaşmaya vardılar:

 

Madde 1-

ULAŞTIRMA BAKANLARI AVRUPA KONFERANSI

Burada bir Ulaştırma Bakanları Avrupa Konferansı (buradan itibaren “Konferans” olarak anılacaktır) düzenlenmiştir.

 

Madde 2-

KONFERANSIN YAPISI

Konferans şunlardan oluşacaktır:

a)     Bir Ulaştırma Bakanları Konseyi (buradan itibaren “Konsey” olarak anılacaktır);

b)     Bir Delege Komitesi (buradan itibaren “Komite” olarak anılacaktır).

Bu iki kurula İdari Sekreterler yardımcı olacaklardır.

 

Madde 3-

KONFERANSIN AMAÇLARI

Konferansın amaçları şu şekilde olacaktır:

a)   Hem genel hem bölgesel seviyede, uluslararası önemi bulunan Avrupa içi taşımacılığının azami kullanımını ve en makul gelişimini sağlamak için gerekli olabilecek her türlü gerekli önlemi almak;

b)   Bu alandaki ulus-üstü makamların çalışmalarını göz önünde bulundurarak, Avrupa içi taşımacılıkla ilgili uluslararası Örgütlerin faaliyetlerini koordine etmek ve güçlendirmek.

 

Madde 4-

KONFERANS ÜYELİĞİ VE ORTAK ÜYELİK

 1. Konferans üyeleri mevcut Protokolün sözleşmeci tarafları olacaklardır.
 2. Konferansın ortak üyeleri ise, eğer kendileri isterlerse Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada ile ortak üyelik için başvuran ve başvurusu Konseyce oybirliğiyle onaylanan herhangi başka bir Hükümet olacaktır.
 3. Ortak üyeler Konseyin ve Komitenin bütün toplantılarında gözlemciler tarafından temsil edilebilirler. Konferansta ortaya çıkan bütün belgeler bunlara da ulaştırılacaktır.

 

Madde 5-

BAKANLAR KONSEYİ

Konsey, kendi Hükümetlerinde iç taşımacılıktan sorumlu Bakanlardan oluşacaktır. Bir Hükümette iki veya daha çok bakanın birbirinden farklı iç taşımacılık sorunlarından sorumlu oldukları durumlarda, bu Bakanlardan herhangi biri veya birileri, hiçbir üye Hükümetin Konseyde birden fazla oy hakkı bulunmamak kaydıyla, Konseyin çalışmalarına katılabilir.

 

Madde 6-

DELEGE KOMİTESİ

 1. Komite, her bir Bakan için bir delege şeklinde atanan yetkililerden oluşmaktadır; aynı şekilde Komitede de hiçbir Hükümetin birden fazla oy hakkı bulunmayacaktır.
 2. Komitenin görevi şunlar olacaktır:
  1. Konseyin her toplantısı için gerekli hazırlıkları yapmak;
  2. Konseyin kendisine ilettiği sorunlarla ilgilenmek;
  3. Konferansta varılan sonuçları gerçekleştirmek için farklı ülkelerde alınan önlemleri rapor etmek.

 

Madde 7-

a)    Konferansın idari merkezi Paris’te olacaktır. Konsey Konferansın idari merkezinde veya belirleyebilecekleri başka bir yerde toplanacaktır. Komite ise normalde Konferansın idari merkezinde toplanacaktır. Öte yandan, eğer Konsey ilgili Hükümetlerin de kabulüyle o yönde karar verirse Komite de başka bir yerde toplanabilir.

b)    İdari sekreterya idari olarak Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü (OECD) sekreteryası ile bütünleşik olacak, fakat işlem olarak yalnızca Konferansın kontrolü altında olacaktır. İdari Sekreterler Konferansın kabulüyle atanacaklardır. Bunlar Konsey veya Komite toplantılarının gündem, kayıt ve tutanaklarının hazırlanmasından sorumlu olacaklardır. Ayrıca Konferansın sonuçlarının not edecekler ve belgelerin dağıtımından ve Konferans arşivlerinin korunmasından sorumlu olacaklardır.

 

Madde 8-

SINIRLI GRUPLAR

a)   Sınırlı gruplar Konferansın bünyesi içinde belli üyeler için özel önemi olan ve Konferansın amaçlarınca da kapsanan sorunlar hakkında çalışmalar ve tartışmalar başlatma amacıyla oluşturulabilir.

b)   Konsey, her türlü sınırlı grubun oluşumundan haberdar edilecek ve bu grubun çalışmasının genel yürüyüşü de Konseye bildirilecektir.

c)   Eğer diğer üyeler kendi menfaatleri bakımından ilgilenirlerse, bu ülkelere de sınırlı grubun çalışma ve tartışmalarını izleme imkanı verilecektir fakat bunlar bu sınırlı grupların Konferansın bünyesinde sürdürülmesine karşı çıkamayacaklardır.

 

Madde 9-

KONFERANSIN SONUÇLARI

a)   Konferansta varılan sonuçlar ülkelerde kendileriyle, kendi ulusallıkları sınırında yetkili olarak faaliyet gösteren ilgili Ulaştırma Bakanlığının kendilerine en uygun gelen önlemleri alacağı konusunda anlaşılarak yürürlüğe konacaktır.

b)   Genel veya sınırlı bir uluslararası sözleşmenin sonucu gerekli görünüyorsa, her bir ilgili Ulaştırma Bakanı kendi Hükümetinden kendisini veya bu amaçla atanmış her türlü kişi veya kişileri söz konusu uluslar arası sözleşmeyi tamamlamak için gerekli bütün yetkilerle donatmasını isteyecektir. Sınırlı sayıda üye Hükümetler arasında bu şekilde tamamlanan her türlü uluslar arası sözleşmeler, diğer üye Hükümetlerin de girmesi için açılacaktır.

c)   Konferans veya sınırlı bir grup, oybirliği kararıyla, herhangi bir özel konuda yukarıdaki a) ve b) maddelerinin hükümlerine halel gelmeksizin, kendi sonuçlarını herhangi  bir uluslar arası örgüte bu örgütten bu sonucu kendi kararı olarak kabul etmesini isteyerek iletebilir.

d)   Konferans üyesi olup da bir uluslar arası örgüte olmayan herhangi bir Hükümet, yukarıdaki c) maddesi uyarınca bir sonucu kendi kararı olarak almış ise, Konferansa bu kararın kendisi için de bağlayıcı olmasını istediğini bildirebilir.

 

Madde 10-

MALİ SORUMLULUKLAR

a)   Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü, İdari sekreteryanın maaş ve masraflarını ödemeye ve Konferansın iyi çalışması için gerekli her türlü kolaylığı sağlamaya davet edilecektir. Konferansın bir organı Konferansın idari merkezi dışında bir yerde toplandığında, ev sahibi ülke idari sekreteryanın maaşları dışındaki bütün masrafları karşılayacak ve idari sekreteryanın maaşları ise Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü tarafından ödenecektir.

b)   Konferansın Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü üyesi olmayan üye Hükümetleri, kendileriyle Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü arasında sonuçlandırılmak kaydıyla, özel kararlarla Konferansın masrafları konusunda katkıda bulunacaklardır.

c)   BU madde ile Madde 7’nin ayrıntılı uygulaması, Konferans ile Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü arasında bir anlaşmanın konusu olacaktır.

 

Madde 11-

ULUSLARARASI ÖRGÜTLERLE İLİŞKİLER

a)   Konferans, Avrupa iç taşımacılığı ile ilgili her türlü ulus-üstü, hükümetler-arası veya uluslar arası örgütle ilişkiler tesis edebilir.

b)   Konferansta tartışma konusu olan özel teknik sorunlar özel çalışmaların üstlenilmesini gerektiriyorsa, Konsey veya Komite, mümkün ise ve hangi yöntemle yapılabilirse, gerekli çalışmaları yürütmek üzere Avrupa iç taşımacılığı ile ilgili her türlü ulus-üstü, hükümetler-arası veya uluslar arası bir örgütü davet edebilir. Komite, bu çalışmaların ölçüleri üzerinden kendi sonuçlarını Konseyin onayına sunacaktır.

c)   (i) Konferansın genel ekonomik önemi bulunan Avrupa iç taşımacılığıyla ilgili sorunlarda Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütüne, yukarıdaki a) paragrafında değinilen sorunlar konusunda başka örgütlere kendi çalışma alanlarıyla ilgili olarak danışmasında kendisinin büyük menfaati söz konusudur. Bu danışma, mümkün olduğu kadar karşılıklı olmalıdır.

d)   (ii) Eğer Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü, Konferansın üzerinde çalıştığı bir sorunun genel ekonomik önemi bulunduğunu kabul ederse, oybirliğiyle kendisine danışılması yönünde karar verebilir; aynı şekilde Konferans da, eşit bir şekilde ve aynı şartlar altında, kendi yetkisi dahiline giren konularda Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütünün kendisine danışması gerektiğine karar verebilir.

 

Madde 12-

PROSEDÜR KURALLARI

 1. Buraya ekli Prosedür Kuralları, Konferansın çalışmasını idare edecektir.
 2. Konsey, oybirliği kararıyla, Prosedür Kurallarını değiştirebilir veya eklemede bulunabilir.

 

Madde 13-

DEĞİŞİKLİKLER

Bu Protokolde yapılacak her türlü değişiklik, Bakanlar oybirliği ile hareket etmek ve kendi Hükümetlerinden bütün yetkileri almak kaydıyla, Konsey tarafından benimsenebilir. Bu tür değişiklikler bütün üye Hükümetler bunları kabul ettiği zaman yürürlüğe girecektir.

 

Madde 14-

İMZALAMA, ONAY VE YÜRÜRLÜĞE GİRME

 1. Bu Protokol 13 ile 17 Ekim 1953 tarihleri arasında Brüksel’de düzenlenen Ulaştırma Bakanları Avrupa Konferansında temsil edilen bütün Hükümetler için Brüksel’de 1 Mayıs 1954 tarihine kadar imzaya açık kalacaktır.
 2. Bu Hükümetlerin herhangi biri bu Protokolün sözleşmeci bir tarafı olabilir:
  1. Onaya ayrıca gerek olmaksızın imzalama;
  2. Onay gerektiren imza, ondan sonra onay.
 3. Yukarıdaki madde 2 (b)de sözü edilen durumlarda, onay belgeleri Belçika Hükümetine bırakılacak ve bunun üzerine yürürlüğe girecektir. Belçika Hükümeti yukarıdaki 1. paragrafta sözü edilen Hükümetlere onay belgelerin kendisine bırakıldığını bildirecektir.
 4. Bu protokol altı Hükümet nihai olarak, duruma göre onaya gerek bırakmayan imza ile veya önce imza sonra onay ile, onaylandıktan sonra yürürlüğe girecektir. Bu protokolü onaya gerek bırakmayan imza ile onaylayan veya önce imza sonra onay ile onaylayan her Hükümet için, Protokol duruma göre imzadan veya onaydan sonra yürürlüğe girecektir.
 5. Öte yandan, bu Protokolün yürürlüğe girmesi beklenirken, onay gerektirecek şekilde imzalamış Hükümetler, gecikmeyi önlemek amacıyla, Protokolü anayasal gerekleri izin verdiği müddetçe imza ile geçici olarak yürürlüğe koymayı kabul etmektedirler.

 

Madde 15-

GİRİŞ

 1. İmzalamamış herhangi bir Avrupa Hükümeti bu Protokole, Konferansa üyelik başvurusu Konsey tarafından oybirliğiyle kabul edildikten sonra, girişle sözleşmeci taraf olabilir.
 2. Giriş belgeleri Belçika Hükümetine bırakılacak ve bırakılma ile birlikte yürürlüğe girecektir.

 

Madde 16-

ÇEKİLME

Herhangi bir üye Hükümet bu Protokolden Belçika Hükümetine altı ay önceden tebligat vererek çekilebilir, Belçika Hükümeti bu çekilme tebligatını diğer üye Hükümetlere iletecektir.

 

Aşağıda imzaları bulunan, tam imza yetkisine sahip olan yetkililer bu Protokolü imzalamışlardır.

17 Ekim 1953 tarihinde, Brüksel’de, İngilizce ve Fransızca olarak ve her iki metin de eşit oranda geçerli olmak kaydıyla, Belçika Hükümeti arşivlerinde tutulacak bir tek nüsha olarak, bu nüshanın onaylı kopyaları Katılımcı Hükümetlerin hepsine verilecek olup, imzalanmıştır.

 

Federal Almanya Cumhuriyeti adına

SEBOHM

Avusturya adına

 

Belçika adına

Onaya tabidir

P.-W.SEGERS

Danimarka adına

Referandum

Palle CHRISTENSEN

İspanya adına

Onaya tabidir

Count de VALLELLANO

Fransa adına

J. CHASTELLAIN

Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı adına

Onaya tabidir

SELKIRK

Yunanistan adına

 

İtalya adına

Bernardo MATTARELLA

Lüksembourg adına

Referanduma ve madde 10 (c)ye göre düzenlemenin açıkça kabul edilmesine  bağlı.

V. BODSON

Norveç adına

Onaya tabidir

Jakop PETTERSEN

Hollanda adına

Onaya tabidir

V. ALGERA

Portekiz adına

Referanduma bağlı

M .GOMES DE ARAUJO

İsveç adına

Onaya tabidir

SVEN ANDERSSON

İsviçre adına

ESCHER

Türkiye adına

Onaya tabidir

K. ZEYTİNOĞLU

Trieste Serbest Bölgesi Anglo-Amerikan Bölümü

Onaya tabidir

COSULICH

 

EK

ULAŞTIRMA BAKANLARI AVRUPA KONFERANSI İÇİN

PROSEDÜR KURALLARI

 

Kural 1-

KONSEY

a)   Konsey, üyelerin çoğunluğunu kararıyla bir Başkan ve iki Başkan Vekilinden oluşan bir Büro seçecektir. Bu Büro, ilke olarak yıllık olarak yeniden seçilecek ve yeni görevliler seçilene kadar da görevde kalacaklardır.

b)   Giden Başkanın yerine normal olarak önceki yılın kıdemli Başkan Vekili, onun yerine de önceki yılın ikinci Başkan Vekili geçer.

c)   Eğer görevdeyken Büronun bir üyesi kendi Hükümetinde ulaştırma ile ilgili görevini bırakma durumunda kalırsa, otomatik olarak onun yerine kendi Hükümetinde yerini alan halefi geçecektir.

 

Kural 2-

Bu Konsey ilke olarak Başkanın çağrısı üzerine yılda en az bir kere toplanacaktır. Ayrıca, üye sayısının en az üçte birinin isteği üzerine Başkan Konseyi toplantıya çağıracaktır.

 

Kural 3-

KOMİTE

Komite Bürosu Başkan ve iki Başkan Vekilinden oluşacaktır. Konsey ve Komite Büroları arasında yakın işbirliği sağlamak amacıyla, Komitenin Başkan ve Başkan Vekilleri Konseyin Başkan ve Başkan Vekillerinin delegesi olacaklardır.

 

Kural 4-

Komite gerekli bulduğu sıklıkta, ayrıca durum ne olursa olsun Konseyin her oturumunda toplanacaktır. Bunun yanında, üyelerin en az üçte birinin istek veya kabulüyle Başkan Komiteyi toplantıya çağırır.

 

Kural 5-

Konsey aksi yönde karar vermedikçe, hem Konsey hem de Komitenin toplantıları gizli yapılır.

 

Kural 6-

SINIRLI GRUPLAR

Protokolün 8. maddesi uyarınca oluşturulan sınırlı gruplar kendi çalışma yöntemini belirleyeceklerdir.

 

Kural 7-

GÜNDEM

a)    Konsey veya Komitenin her toplantısından önce, ilgili Büro geçici bir gündem belirleyecektir.

b)    Gündemin ilk maddesi, üye ülkelerin Konferansın Sonuçlarını hayata geçirmek için aldıkları önlemlerin tartışılması olacaktır.

c)    Geçici gündem Konseyin her oturumundan en az altı hafta, Komiteninse her oturumundan en az üç hafta önce bütün üye ülkelere ulaştırılır.

d)    Her bir oturumun açılışında bütün üyeler geçici gündeme eklenmesi için konu önerme hakkına sahiptirler. Bundan sonra gündem mevcut üyelerin çoğunluğunun oyuyla kabul edilir.

 

Kural 8-

OYLAMA

Konsey veya Komitenin kendi çalışmalarının yürüyüşü ile ilgili prosedür konularında kabul ettiği Kararlar, aksi özellikle belirtilmedikçe, mevcut üyelerin çoğunluğunun oyuyla kabul edilebilecektir.

 

Kural 9-

YETER ÇOĞUNLUK

Konsey ve Komite, üyelerin en az üçte ikisi bizzat veya vekaleten katılmazlarsa toplantı yapamaz.

 

Kural 10-

KAYITLAR

Konsey ve Komitenin bütün toplantılarının kaydı tutulacaktır.

 

Kural 11-

DİNLEME

Konferans bir uluslar arası örgütün yetkisi dahilindeki bir konuyu tartışacaksa, ayarlamalar yapılarak Komitenin bu örgütün görüşlerini dinlemesi sağlanabilir.

 

Kural 12-

MUHTELİF

Konsey veya Komite Bürosu aksi yönde karar vermediği sürece, Konferansta doğan belgeler sadece üye ve ortak Hükümetlere gönderilecektir.

 

Kural 13-

Konsey Bürosu Konseyin kabulü ile Konferansın çalışmaları konusunda basın bültenleri yayımlayabilir.

 

KONFERANSA ÜYE ÜLKELER, ORTAK ÜLKELER VE GÖZLEMCİ STATÜSÜNDE BULUNAN ÜLKELERİN LİSTESİ

 

(1 Ocak 1999 tarihi itibariyle durum)

 

A. Konferans Üyeleri olan ülkeler:

 

- 17 ekim 1953:

Federal Almanya Cumhuriyeti

Avusturya

Belçika

Danimarka

İspanya

Fransa

Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı

Yunanistan

İtalya

Lüksembourg

Norveç

Hollanda

Portekiz

İsveç

İsviçre

Türkiye

(Trieste Serbest Bölgesi Anglo-Amerikan Bölümü)

 

-1955:

Yugoslavya

 

-1963

İrlanda

-1975:

Finlandiya

 

-1991:

Macaristan

Polonya

 

-1992:

Bulgaristan

Hırvatistan

Estonya

Letonya

Litvanya

Romanya

Slovenya

 

-1993:

Bosna – Hersek

Slovak Cumhuriyeti

Çek Cumhuriyeti

 

-1994:

Moldova

 

-1996

Belarus

F.Y.R.O.M. (Eski Makedonya Yugoslav Cumhuriyeti)

Ukrayna

 

-1997:

Rusya Federasyonu

Gürcistan

 

-1998:

Arnavutluk

Azerbaycan

İzlanda

 

B. Ortak Üyeler, Protokolün 4. madde, 2. paragrafıyla ilgili olarak, aşağıdaki ülkelerin  Hükümetleri:

-         Japonya, 1969’dan beri

-         Avustralya, 1973’ten beri

-         Kanada, 1975’ten beri

-         Amerika Birleşik Devletleri, 1977’den beri

-         Yeni Zelanda, 1991’den beri

 

Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada Hükümetleri kuruluşundan beri ECMT’nin  faaliyetlerini gözlemciler olarak yer almışlardır. 

 

C. Gözlemci statüsü olan ülkeler:

-Ermenistan

-Liechtenstein

-Fas

 

BELGE İLE İLGİLİ OLAN VEYA OLABİLECEK MEVZUAT DEĞİŞİKLERİNİ ÖĞRENMEK , BİLGİ VE BELGE TALEBİNİZ İÇİN  ARAYINIZ 

ARMİNA GRUP DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Erdal YILMAZ

0.533.545 61 03

 Gazi Osman Paşa Mah. Ankara Cad. No:22/11
GÖLBAŞI-ANKARA 

Tel Faks :0.312.419 28 95  

 

MAİL    : belge@belgetakip.com


FACEBOOK   

 

 


Yorumlar - Yorum Yaz
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam63
Toplam Ziyaret667475
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.787732.9191
Euro35.540735.6832
Hava Durumu