Üyelik Girişi

Site Haritası

CEVİZ ÖZEL AĞAÇLANDIRMA ÖRNEK UYGULAMA PROJESİ VE RESİMLER

 

CANAN TOKAT

ÖZEL AĞAÇLANDIRMA

UYGULAMA PROJESİ 

 

1- Proje Sahasının Yeri :

K U R U L U Ş

K O D U

A    D    I

İl Çevre ve Orman Müdürlüğü

20

DENİZLİ

Orman Bölge Müdürlüğü

11

DENİZLİ

Orman İşletme  Müdürlüğü

1104

DENİZLİ

Orman İşletme Şefliği

110406

PAMUKKALE

Amenajman Planı ( Serisi )

110406, 110202

PAMUKKALE, ÇAL

İli

20

DENİZLİ

İlçesi

00

MERKEZ

Beldesi

50

UZUNPINAR

Proje Numarası

Denizli A 2010 /

 

2 – Ağaçlandırma Yapmak İsteyenin :

            Adı Soyadı                : Canan Tokat

            Tebligat Adresi        : Sıraevler Mah. No: 1 Alibaba Çiftliği

Uzunpınar Kasabası  DENİZLİ                        

            T.C Kimlik No          : 43255814046

            Telefon Numarası   : 0 507 3482929

                       

3- Ağaçlandırılacak Sahanın

3.1 –   Genel Alanı :

Saha, Pamukkale Serisi Amenajman Planının 58 No’lu bölmesi ile, Çal Serisi Amenajman Planının 295 ve 334 No’ lu bölmeleri sınırları içinde kalmaktadır. Her iki planın uygulama süresi 2000-2009 yılları arası olup uygulama süreleri sona ermiştir. Çalışmalar avans alınarak yürütülmektedir. Özel ağaçlandırma amacıyla tahsis edilen alan miktarı 10.03 Ha. dır. ( 100.338 m2. )

 

 

 

  Ağaçlandırılacak Sahanın  Dökümü                                       Tablo-1

İşletmesi

Serisi

Bölme No

Meşçere Tipi

Alanı (Ha)

Denizli

Pamukkale

58

BÇk-2

2,26

Denizli

Pamukkale

58

Z-3 (OT)

4.05

Denizli

Pamukkale

58

Z-4 (OT)

0,18

Çal

Çal

295

OT-4

1,85

Çal

Çal

334

BÇk-1

0.74

Çal

Çal

334

Z-1 (OT)

0,95

Toplam

 

 

 

10,03

 

 

3.2 –Amenajman Planına ve Aktüel Duruma Göre Sahanın Dökümü :  

Proje sahası, Pamukkale serisinin 58 no.lu bölmesi ile Çal serisinin 295 ve 334 no.lu bölmelerinin sınırları içinde kalmaktadır. Tahsise ve aynı zamanda projeye konu edilen sahalar Pamukkale ve Çal serisi amenajman planları içinde değerlendirilmiştir.

 

Pamukkale serisi amenajman planına göre 58 nolu bölme içinde bulunan ve proje kapsamında bulunan sahalar, tarım alanı olarak nitelenen ve (Z-3, Z-4)  rumuzu ile ifade edilen alanlar ile, BÇk-2 rumuzu ile ifade edilen, bozuk orman vasfındaki alanlardan oluşmaktadır.

 

Çal serisi amenajman planına göre 295 ve 334 nolu bölmelerin proje kapsamında bulunan kısımları tarım alanı ve orman içi açıklığı olarak nitelenen (Z-1 ve OT-4)  meşçere tipleri ile bozuk orman alanı olarak nitelenen ve (BÇk-1) rumuzu ile ifade edilen alanlardan oluşmaktadır.

 

Amenajman planları incelendiğinde; projeye konu edilen sahaların 22 No.lu “Ağaçlandırılacak Alanlar Tablosu” içinde yer aldığı görülmüştür.

 

Proje sahasının aktüel durumu ile plan verileri arasında farklılıklar mevcuttur. Pamukkale serisi amenajman planının 58 nolu bölmedeki BÇk-2 meşçeresinin aktüel durumu OT, Z-3 meşçeresinin aktüel durumu BDy, Z-4 meşçere tipi ile ifade edilen alanın aktüel durumu ise OT meşçere tipindedir.

Çal serisi amenajman planının 295 nolu bölmesindeki OT-4 meşçere tipinin aktüel durumu BDy, 334 nolu bölmedeki BÇk-1 ve Z-1 meşçere tiplerinin aktüel durumları da BDy meşçere tipindedir. Tespit edilen bu farklılıklar 2 nolu tabloda gösterilmiştir.   

 

Amenajman Planına ve Aktüel Duruma Göre saha Dökümü                   Tablo-2

Bölme No

Amenajman Planına Göre Meşçere Tipi

Aktüel Duruma Göre Meşçere Tipi

Sahası (Ha)

58

BÇk-2

OT

2,26

58

Z-3

BDY

4,05

58

Z-4

OT

0,18

295

OT-4

BDY

1,85

334

BÇk-1

BDY

0,74

334

Z-1

BDY

0,95

Toplam

 

 

10,03

 

 

3.3 –Mülkiyet Durumu:

Projeye konu edilen saha için, Denizli Orman İşletme Müdürlüğü tarafından düzenlenen 24.03.2010 tarihli izin raporuna istinaden Denizli Orman Bölge Müdürlüğünün 12.05.2010 tarih ve 66 Sayılı olurları ile 10.03 Ha. (100.338 m2.) saha özel ağaçlandırmaya konu edilmek üzere 6831 sayılı orman kanununun 57 maddesine göre 49 yıl süre ile CANAN TOKAT adına tahsis edilmiştir. İzin raporu ve özel ağaçlandırma oluru projeye eklenmiştir.

 

3.4 – Diri Örtü Durumu :

Aktüel durum itibarıyla proje sahasının 2,44 hektarlık kısmı OT meşçere tipinde, 7,59 hektarlık kısmı ise BDy meşçere tipindedir. OT meşçere tipindeki alanlar otsu bitkilerle kaplı iken, BDy meşçere tipindeki alanlar Quercus cocciferae (Kermes Meşesi) ve Juniperus oxycedrus (Katran Ardıçı) türleri ile kaplıdır. Diri örtünün; kapalılık oranı % 50, sıklığı % 15, ortalama boyu 100 cm. dip çapı 4-6 cm. arasındadır Diri örtüyü oluşturan türlerin karışıma iştirak oranları ise Quercus cocciferae (Kermes meşesi) %90, Juniperus oxycedrus (Katran Ardıçı) %10 civarındadır.   

 Saha içinde korunması gereken herhangi bir bitki türü tespit edilememiştir. Aynı zamanda yeşil bant ve dere içi vejetasyonu olarak bırakılacak saha da ayrılmamıştır. Sahanın tamamında mevcut ağaçlandırma teknikleri çerçevesinde çalışma yapılacaktır.

 

Proje sahası içinde izin raporunda da belirtildiği üzere değerlendirilecek orman ürünü bulunmamaktadır. Proje sahasının aktüel durumunu gösteren fotoğraflar proje ekinde sunulmuştur.

 

3.5 – Jeolojik Yapı ve Toprak Özellikleri :

10,03 Ha. vüsatindeki proje sahasının toprak özelliklerinin, toprak alt yapısı ile birlikte incelenmesi amacıyla sahada 2 adet toprak profili açılmıştır. Arazi yüzeyinde ve açılan profillerde yapılan etütler ve değerlendirmeler sonucunda proje sahasında ana kayanın Kalker olduğu ve genel olarak parçalı bir yapı arz etmesine rağmen yer yer bloklar halinde anakayanın yüzeye çıktığı tespit edilmiştir. Profil yapısı incelendiğinde horizon gelişiminin A, B ve C şeklinde sıralandığı, profil içi taşlılığın toprağın bünyesine ve toprağın havalanmasına olumlu etkide bulunduğu, toprak drenajının üst horizonlarda iyi alt horizonlarda orta olduğu ve profil derinliğinde herhangi bir kireç lekelenmesi ile taban suyu problemi belirtisinin görülmediği tespit edilmiştir.

 1 nolu toprak profilinin temsil ettiği alanlarda (Pamukkale serisi amenajman planının 58 nolu bölmesindeki Z-3 meşçeresi ile Çal serisi amenajman planının 295 nolu bölmesindeki OT-4, 334 nolu bölmesindeki BÇk-1 ve Z-1 meşçeresindeki alanlar) toprak derinliği 30-60cm derinlik grubunda, yüzeysel ve profil içi taşlılık   %25’in üzerindedir. Bu alanlarda anakaya yer yer yüzeye çıkmaktadır.

 2 nolu toprak profilinin temsil ettiği alanlar dere içinde bulunmaktadır. Dolayısıyla çevredeki yamaçlardan taşınan materyalden oluşmaktadır. Bu alanda toprak derinliği 60-120cm derinlik grubunda, yüzeysel ve profil içi taşlılık oranı ise %25’in altındadır.

Açılan 1 nolu toprak profilinden 2 adet toprak örneği tarafımdan alınmış ve Denizli Tarım İl Müdürlüğü Tahlil Laboratuarı’nda analizleri yaptırılmıştır.

Proje sahasının toprak özellikleri esas alınarak yapılan değerlendirmelere göre; proje sahası topraklarının, toprak türünün kumlu killi balçık olduğu (toz+kil oranı toplamının %60’ın altında olduğu) tespit edilmiştir.

Bu sonuç hidrometrik yöntemle yapılan bünye analizi neticesinde elde edilmiştir. Ayrıca proje sahası toprakları orta tekstürlü (Profil içi taşlılığın olumlu etkisi mevcuttur.) strüktürünün granüler yapıda olduğu, toprak tepkimesinin hafif ve orta alkali olduğu (pH: 7,95–8,0), tuzluluk açısından tuzsuz, kireç içerikleri açısından ise çok kireçli topraklardandır. Kireç oranının yüksek olması Ceviz türü açısından sakıncalıdır. Bu durumun olumsuz etkilerinin minimize edilmesi için saha bitişiğindeki Ceviz plantasyonunda olduğu gibi iyi bir sulama sisteminin kurulması zorunludur. Saha topraklarının besin maddeleri ihtivası açısından yapılan analiz sonuçlarına göre ise organik madde, total azot bakımından fakir, fosfor ve potasyum içeriği açısından çok fakir, mağnezyumca orta, kalsiyumca zengin, sodyum i.eriği açısından ise çok düşük olduğu tespit edilmiştir. Mikro besin elementleri açısından ise çinko eksikliğine rağmen diğer mikro besin elementlerinin yeterli olduğu tespit edilmiştir. Arazi etütleri, açılan toprak profillerinde yapılan değerlendirmeler ve toprak analizi sonuçlarına göre tespit edilen toprak özellikleri;

 

Toprak tipi                               : Kireçli Esmer Orman Toprağı ( M 17, M29 )

Toprak tekstürü                      : Kumlu Killi Balçık

Toprak bünyesi                      : Orta bünyeli

Mutlak derinlik                        : 31-60 cm, 60-120cm

Fizyolojik derinlik                   : 60-120 cm.

Yüzeysel taşlılık                     : Orta taşlı (%26-50), Az taşlı (%0-25)  

Profil taşlılığı                           : Orta taşlı (%26-50), az taşlı (%0-25)  

Toprağın reaksiyonu(pH)     : 7,95–8,0

Toprağın kireci (%CaCO3)  : Orta Kireçli             

Bakı                                         : Kuzey           

Meyil                                     : %  0-20

Ortalama yükselti                  : 1240 m.

En düşük yükselti                  : 1215 m.

En yüksek yükselti                : 1270 m.

Sahaya dikimi planlanan Ceviz fidanlarının optimum gelişimi ve fazla ürün elde edebilmek amacıyla toprak analiz raporu doğrultusunda gübreleme yapılacaktır. Ayrıca tesisten sonraki yıllarda, plantasyon sahasından toprak ve yaprak örnekleri alınarak, yapılacak analizlerle bitkinin ihtiyaç duyacağı besin elementleri tespit edilip, uygun gübreleme yapılmalıdır.

            Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolu Genel Müdürlüğünün 03.09.2010 tarih ve 589/4783 sayılı emirleri gereği; proje sahası içinde açılan profilden 2 adet toprak örneği, saha yakınındaki sahipli arazide bulunan su kaynağından su örneği tarafımdan alınmıştır. Tesis edilecek plantasyon, bu su kaynağından sulanacaktır. (Bknz Fotoğraflar) Kaynağın bulunduğu sahipli arazi (3207 nolu parsel) Mert Kapadokya Tur. Tic. Ltd. Şti’ne aittir. Proje sahibi Canan TOKAT bu şirketin %99 hissesine sahiptir. Su kuyusuna ait yasal izinler bu şirket adına alınmıştır. 8yeraltı suyu kullanma izin belgesi, Şirketin kuruluşuna ait Ticaret ve Sicil Gazetesi örneği projeye eklenmiştir.) Tesis edilecek plantasyon idare müddeti sonuna kadar bu kaynaktan sulanacaktır. Proje sahası içinde su kuyusu açılmayacak, sahanın en üst bölümüne yapımı planlanan sulama havuzuna motopompla su pompalanacak ve tesis edilecek damlama sulama sistemi ile bu havuzdan fidanlara su verilecektir. Proje sahibi idare müddeti boyunca su açığının görüldüğü aylarda sulamaya uygun su ile yeteri miktarda sulama yapacaktır. Su kaynağından alınan sulama suyu örneğinin analiz sonuçlarına göre ph değeri 7,34, tuzluluk oranı 430mikromhos/cm (orta tuzlu), klor değeri 0,25me/lt (Çok iyi), Mağnezyum değeri 3,58me/lt (S1), Bor değeri 0,04ppm (Çok iyi) sonuçları alınmış ve bu sonuçlara göre sulama suyu sınıfı C2-S1 olarak tespit edilmiştir. Su analiz raporunda bu sınıftaki suların herhangi bir toprak idaresine gerek olmaksızın sulama suyu olarak kullanılabileceği belirtilmiştir.

Proje sahasında yetişme ortamı özellikleri esas alınarak 1/25.000 ölçekli, tesviye eğrili Toprak Haritası düzenlenmiş ve profil noktaları ile bu noktalara ait koordinat cetveli harita üzerinde gösterilmiştir. Bunun yanı sıra proje sahasının genel durumu ile toprak profillerine ait fotoğraflar da projeye eklenmiştir. Fizyografik ve genel toprak özellikleri açısından önerilen çalışmalar yapıldığı takdirde sahada Ceviz türü ile yapılacak ağaçlandırma için herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir.

Jeolojik Yapı ve Toprak özellikleri                                                                        Tablo-3

Böl.

No

Ana

kaya

Toprak Türü

Ort.

Yük

(m)

Toprak Derinliği(cm)

Eğim Grupları

Bakı

0-30

(Ha)

31-60 (Ha)

>60

(Ha)

0-20 (Ha)

21-40 (Ha)

41-60 (Ha)

>60 (Ha)

58

Kalker

Kumlu Killi Balçık

1240

-

-

6,49

6,49

-

-

-

Kuzey

295

Kalker

Balçık

1240

-

1,85

-

1,85

-

-

-

Kuzey

334

Kalker

Balçık

1250

-

1,69

-

1,69

-

-

-

Kuzey

3.6 – İklim Özellikleri : 

Yetişme ortamının temel özelliklerinden (İklim, Mevkii, Anakaya ve Toprak özellikleri) biri olan ve bitkilerin yaşamları, büyüyüp gelişmeleri üzerinde yaşamsal etkisi bulunan iklim verilerinin değerlendirilmesinde (Yağış-Sıcaklık vb.) çalışma sahasına en yakın meteoroloji istasyonu olan 428m rakımlı Denizli Meteoroloji İstasyonu verileri esas alınmıştır. Bu istasyona ait verilere göre aylık ve yıllık yağış miktarları (mm.) ile yıllık en düşük, en yüksek ve ortalama sıcaklık (°C) değerleri 4 nolu tabloda gösterilmiştir. Sahanın ortalama rakımı 1240m. olduğundan yağış ve sıcaklık değerleri, Denizli Meteoroloji İstasyonu değerlerinden daha iyi durumdadır. 

 

Meteoroloji İstasyonunun Adı   : Denizli

Rakımı (Mt)                                      : 428Mt

Sahaya Uzaklığı (Km)                  : 32Km                                                         Tablo-4

AYLAR

 

Meteorolojik Gözlem Değerleri

 

Yağış Etkenliği İndisi

İklim Tipi

Ortalama Yağış(mm)

En Düşük Sıcaklık(C)

En Yüksek Sıcaklık(C)

Ortalama Sıcaklık(C)

Ort.Yüksek Sıcaklık(C)

Ocak

86,3

-10,5

19,0

5,7

10,2

101,5

Ç.N

Şubat

74,1

-11,6

23,2

7,0

11,9

74,7

Ç.N

Mart

68,7

-5,4

28,0

9,8

14,9

55,3

Ç.N

Nisan

44,8

-1,7

35,2

14,2

20,4

26,3

Y.N

Mayıs

48,3

4,8

36,5

19,9

25,3

22,9

Y.N

Haziran

23,3

9,0

38,9

23,6

30,4

9,2

K

Temmuz

10,6

10,0

40,0

26,6

33,9

3,8

T.K

Ağustos

4,1

11,4

41,2

26,2

34,1

1,4

T.K

Eylül

19,5

5,0

36,7

21,4

29,2

8,0

T.K

Ekim

29,4

1,6

33,5

16,4

23,8

14,8

K

Kasım

48,6

-4,5

29,9

11,8

17,9

32,6

Y.N

Aralık

89,1

-10,4

26,6

8,0

12,5

85,5

Ç.N

YILLIK

547,0

-11,6

41,2

15,8

22,0

24,86

Y.N

Ç.N=Çok Nemli,      Y.N=Yarı Nemli       K=Kurak       T.K=Tam Kurak iklim tipini ifade etmektedir.

Tablodaki meteorolojik değerlerden çalışmalarımıza büyük etkisi bulunan yağış ve sıcaklık arasındaki ilişkinin ve sonuçlarının değerlendirilmesinde ülkemiz koşullarına en uygun yöntem olarak kabul edilen Prof. Dr. Sırrı Erinç’in yağış müessiriyeti indisi formülü esas alınmıştır. Bilindiği üzere yağış müessiriyeti (etkenliği) bir yerdeki sıcaklığa bağlı olarak toprakta tutulan veya topraktan kaybedilen suyu ifade etmektedir. Kısacası toprak-sıcaklık-su arasındaki ilişkinin boyutları yağış etkenliği indisi formülü ile ortaya konmakta ve sonucunda indis aralıkları dikkate alınarak yapılan değerlendirme sonucunda proje sahasının iklim ve vejetasyon tipine ulaşılmaya çalışılmaktadır.

 

Prof. Dr. Sırrı Erinç’in formülü ; Im = P/Tom olup,

            Im = Yağış Müessiriyeti İndisini

            P  = Yıllık Ortalama Yağış Miktarını (mm.)

            Tom= Yıllık Ortalama Max. Sıcaklığı ( °C ) ifade etmektedir.

 

Söz konusu değerler ilgili meteorolojik değerler tablosundan alınıp formülde yerine konulduğunda 547 / 22 = 24.86 değeri bulunur. Bu Im değeri İndis tablosunda 23

 

            Yağış Müessiriyeti İndislerine göre iklimin yıl içerisindeki değişimlerini incelemek, toprağın vejetasyon dönemindeki su ekonomisini saptamak amacıyla aylık yağış müessiriyeti indisleri hesaplanmış ve indis aralığına göre iklim – vejetasyon tipleri 4 nolu tablonun son sütununda gösterilmiştir.

 

Prof. Dr. ERİNÇ’in formülüne Göre İklim ve Vejetasyon Tipleri Tablosu

İNDİS DEĞERİ

İKLİM TİPİ

VEJETASYON TİPİ

Im < 8

Tam Kurak

Çöl

8 < Im < 15

Kurak

Çölümsü Step

15 < Im < 23

Yarı Kurak

Step

23 < Im < 40

Yarı Nemli

Park Görünümlü Kurak Mıntıka Ormanları

40 < Im < 55

Nemli

Nemli Mıntıka Ormanları

55 < Im

Çok Nemli

Çok Nemli Mıntıka Ormanları

Tablodan da görüldüğü üzere proje sahası yarı nemli iklim tipi içinde olmasına rağmen Mayıs-Ekim ayları arasında kurak geçen bir periyot mevcuttur. Bu periyodun çalışmalarımızdaki başarıyı engellememesi için arazi hazırlığı çalışmaları Kasım-Mayıs ayları arasında, dikim çalışmaları Aralık-Mart ayları arasında, bakım çalışmaları Nisan-Mayıs ayları içinde yapılmalıdır.

 

Belirtilen zamanlarda çalışıldığı takdirde iklim özellikleri yönünden ağaçlandırma çalışmalarını engelleyecek veya tehlikeye sokacak herhangi bir olumsuzluk söz konusu değildir.

 

Denizli meteoroloji istasyonuna ait rasat değerlerine ait çizelge projeye eklenmiştir.

 

 3.7 – Biotik ve Abiotik  Zararlılar  :

Proje sahası ve çevresinde önemli boyutlarda böcek, mantar, çekirge, tavşan ve fare zararlılarına ait hasar tespit edilmemiştir. Ancak yetişme ortamı şartlarının düşük bonitet sahaları temsil etmesi nedeniyle yeni tesis edilecek plantasyonlarda özellikle sekonder biotik zararlılara karşı saha sıklıkla kontrol edilmeli ve herhangi bir zararlı görülmesi halinde Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ve Denizli Tarım İl Müdürlüğü yetkililerinin direktifleri doğrultusunda gerekli bütün önlemler alınmalıdır. Proje sahasına dikimi planlanan Ceviz türünde genel olarak görülen ve bilimsel olarak ortaya konulan belli başlı hastalık ve zararlılar hakkındaki bilgiler derlenebildiği kadarıyla özet halinde aşağıda verilmiştir.

 

Ceviz Plantasyonlarında Görülen Hastalıklar:

 Armillaria Kök Çürüklüğü: Meşe kök çürüklüğü veya mantar kök çürüklüğü olarak da bilinir. Armillaria mellea isimli toprak kökenli bir fungus tarafından oluşturulur. Fungus ceviz ağaçlarının köklerini, kök boğazını ve gövdenin alt kısımlarında enfeksiyon yapar. İlk simptomlar küçük klorotik yapraklar, genç yaprak dökümleri ve sürgün uçlarında geriye ölümlerdir. Genel olarak, fungusun infeksiyon yaptığı kök sistemi ya da kök boğazı yönünde semptomlar görülür. Sonuç olarak fungus, ağacın tüm kök sitemini tahrip eder veya alt gövde çevresini bir kuşak gibi sararak ağaç ölümlerine neden olur.

 

Mücadelesi: Armillaria ile infekteli topraklarda ceviz bahçeleri kurmadan önce koruyucu önlemler alınmalı, fungus infeksiyonuna dayanıklı anaçlar kullanılmalıdır. Dikimden önce pahalı ve zor bir uygulama olmasına karşın methyl bromide ile toprak fumigasyonu yapılması ağaç ölümlerini büyük ölçüde azaltacaktır.

          Hastalıklı ağaçlar sökülüp, bütün artıklarıyla birlikte araziden uzaklaştırılmalıdır. Hastalıklı ağaçlara yakın olan ve simptom göstermeyen ağaçların da infeksiyon taşıma ihtimali göz ardı edilmemelidir.

 

Kök Boğazı Tümörü: Bakteri (Agrobacterium tumefaciens) hastalığıdır. Patojen bitki dokusuna yaralar vasıtasıyla girer ve kök boğazı çevresinde tümör oluşturur. Zaman içerisinde köklerde de tümör oluşumları gözlenir. Tümörlerin merkez kısımları ölür ve odun dokusunun çürümesine yol açan funguslar ve diğer patojenlerin bu noktada oluşan boşluklara yerleşmesine neden olur. Bulaşık genç ağaçların boyları kısa kalır, yaşlı ağaçlarda odun çürümeleri gözlenir.

 

Mücadelesi: Kök boğazı tümörüyle en iyi mücadele yöntemi fidanların sağlıklı damızlıkların bulunduğu fidanlıklardan temin edilmesi, taşınmaları, araziye dikilmesi ve bütün yetiştiricilik ömürleri boyunca yaralanmalardan kaçınılmasıdır. Patojenle biyolojik mücadele mümkündür. Dikimden önce, fidanların Agrobacterium radiobacter'in K84 ırkıyla hazırlanmış süspansiyonlarına daldırılmasıyla başarılı sonuçlar alınmıştır.

 

 Ceviz Yanıklığı: Bakteri (Aanthomonas campestris pv. juglandis) hastalığıdır. Patojen sadece Juglans cinsine ait bitki türlerinde infeksiyon yapar. Kışı uyur gözlerde geçirir, yağmur suları ve yağmurlama sulamayla yayılıp, infeksiyon yaparlar. Ağaçlar bütün büyüme mevsimi boyunca bakteri infeksiyonuna duyarlıdır. Genç sürgünler aktif olarak yeşil renkli ve sulu yapıda oldukları dönem boyunca etmen tarafından infekte edilebilir. Bakteri yaprağın bütün dokularına (parankima, orta damar, yan damarlar, damarcıklar ve yaprak sapı) saldırır. Parankimada birkaç milimetrelik kahverengi-siyah lekeler oluşturur. Sayısız lekeler ve çizgi şeklindeki oluşumlar yaprak yüzeyini tamamen kaplayarak yaprak şekil bozukluklarına ve deformasyonlara neden olur. Meyveler de oluşumlarının başında, çiçek dönemlerinde oldukça duyarlıdır. Yüzeyde küçük, siyah renkli sulu lezyonlar gözlenir.

 

Mücadelesi: Hastalık etmeniyle mücadele, kışı uyur gözler içerisinde geçirdiği için oldukça zordur. Cevizlerin ilk oluşum dönemlerinde bakırlı preparatlarla koruyucu ilaçlamalar yapılır. Daha önce şiddetli enfeksiyonların görüldüğü ceviz bahçelerinde uygulamalar, kışın ıslak geçen günler göz önüne alınarak belli aralıklarla yapılmalıdır.

 

Ceviz Antraknozu Hastalığı (Gnomonia leptostyla)

Hastalık belirtileri ceviz ağaçlarının yaprakçık, meyve, genç sürgün ve yaprak saplarında görülür. Hastalık, özellikle oransal nemin yüksek olduğu yerlerde ve her yükseltide görülür. Daha çok bir yaprak hastalığı olmasına karşın, yeşil meyve kabuğundan meyve içerisine de geçen hastalık meyvelerin zarar görmesine de neden olur.

 

          Hastalık, genç yaprakların yaprakçıkları yarı büyüklüğünü geçtikten sonra enfeksiyon yapmakta ve penetrasyon noktasının çevresinde renk açılmalarına neden olmaktadır. Daha sonra bu kısımlar kahverengine dönüşür. Hastalığın etkisiyle yaz ortalarında erken yaprak dökümü başlar, yoğun olduğu yıllarda tüm yapraklar dökülebilir.

 

          Özellikle haziran-temmuz aylarındaki yağışlar ve bu dönemdeki gece-gündüz ısı farkı ile oluşan çiğ nedeniyle hastalık hızla yayılmakta ve belirtileri birden artmaktadır. Mücadelede bu husus dikkate alınmalıdır.

 

Mücadelesi: Enfeksiyon kaynağı olan yere dökülmüş yapraklar sonbaharda toplanıp yakılmalı veya toprağa gömülmelidir. Budama esnasında bulaşık dallar bahçeden uzaklaştırılmalıdır. Hastalık görülen bahçelerde, tomurcukların yeni patlamaya başladığı, yaprakların yeni oluştuğu dönemde birinci ilaçlama; yapraklarda yaprakçıkların yarı büyüklüğünü aldığı dönemde ikinci ilaçlama; meyvelerin fındık büyüklüğünü aldığı dönemde üçüncü ilaçlama yapılmalıdır.

 

 

 

 

 

 

Ceviz Plantasyonlarında Görülen Zararlılar:

Elma İçkurdu (Cydia pomonella L.): Ergini bir kelebek olup, kelebekler gri renkli ve ortalama 10 mm uzunluğundadır. Kelebeklerin her iki kanat ucunda yer alan üçgen şeklindeki koyu leke karakteristiktir. Tırtılları yumurtadan ilk çıktığında 1mm boyunda, gelişmesini tamamlayan olgun larvalar 15-20 mm boyunda ve beyazımsı pembe renklidir.

 

          Elma iç kurdu kışı ağaç gövdelerinde çatlamış kabuklar arasında olgun larva döneminde geçirir. İlkbaharda ergin çıkışları çevre koşullarına bağlı olarak nisan sonu mayıs başında görülür ve yaklaşık bir aylık bir periyoda yayılır. Çıkan erginler yumurtalarını iki gün üst üste sadece akşamları yapraklara ve meyvelere teker teker bırakılır. Yumurtadan çıkan tırtıllar 4- 8 saat içerisinde meyvelere giriş yapar ve meyve içerisinde beslenir. Larva süresi 30- 40 gün sürer ve zararlı yılda 2- 3 döl verir. Elma içkurdu cevizin en önemli zararlılarından birisidir. Zararı doğrudan meyvededir ve meyve içerisine giren tırtıllar ceviz içlerini tahrip ederek kalitenin ve erken dökümler sebebiyle verimin düşmesine neden olurlar.

 

Mücadelesi: Elma içkurdu mücadelesinde kültürel önlem olarak yere dökülen kurtlu meyveler toplanıp derince toprağa gömülmeli, ceviz ağaçlarının kalın dal ve gövdelerine haziran ayı başında oluklu mukavvadan tuzak bantlar sarılarak bunlara gelen larvalar yapılacak kontrollerde imha edilmelidir. Yeni oluşturulacak bahçelerde dayanıklı çeşitler tercih edilmelidir. Zararı doğrudan meyvede olması nedeniyle mücadele eşiği düşük olan zararlının etkili doğal düşmanları bulunmakla birlikte, genelde ilaçlı mücadele gerekmektedir.

 

          İlaçlı mücadelede ise zamanın tespiti önemlidir. Yumurtadan çıkan larvaların meyveye girmeden ilaçla buluşturulması gerekmektedir. Mücadele zamanının belirlenmesinde zararlının ilk ergin çıkışları izlenmekte, bu amaçla eşeysel çekici tuzaklar ve etkili sıcaklık toplamlarından yararlanılmaktadır. Tahmin uyarı yöntemi adı verilen bu yöntemin uygulanamaması durumunda ceviz ağaçlarının fenolojisinden yararlanılmalı ve ceviz meyveleri fındık büyüklüğüne(1.0-1.5 cm çapında) ulaştığında ilaç uygulanmasına başlanmalı ve kullanılan ilacın etki süresine bağlı olarak iki hafta arayla üç ilaçlama yapılmalıdır.

 

Ceviz Yeşil Kabuk Sineği (Rhagoletis completa): Ceviz Yeşil Kabuk Sineği ergini sarımsı kahverengindedir. Kışı toprakta pupa olarak geçirir ve ergin uçuşları temmuz ayı başında başlar eylül ayı başlarına kadar devam eder. Yumurtalarını gruplar halinde bırakırlar ve yumurtalar ortalama beş günde açılır. Yumurtadan çıkan larvalar yeşil kabuk içerisinde beslenerek kabuk dokusuna zarar verir. Larva süresi çevre koşullarına bağlı olarak 3-5 hafta sürer. İleriki aşamalarda sert kabuğun görünüşünü bozdukları gibi meyve içine de zarar verebilirler. Zararlı yılda bir döl verir.

 

Yaprakbitleri (Choromaphis juglandicola, Callaphis juglandis):            Ergin bireyler sarı renkli ve 1.5-2.0 mm boyundadır. Cevizde zararlı olan her iki yaprakbiti türünün yaşam çemberi birbirine benzer olup populasyon içerisinde kanatlı ve kanatsız ergin bireylere rastlanabilir. Kışı yumurta halinde geçirirler ve ilkbaharda yumurtalardan çıkan bireylerin tamamı dişi bireylerden oluşur ve yaz boyunca döllemsiz olarak canlı yavru doğurmak suretiyle çoğalırlar. Günlük ışıklanma süresi, sıcaklık, besin durumu gibi faktörlere bağlı olarak sonbaharda yumurta bırakacak bireyler oluşur ve kış yumurtaları bırakılır. Çevre koşullarına bağlı olarak bir yılda çok sayıda döl verirler.

 

          Yapraklarda bitki özsuyu ile beslenen yaprakbitleri ceviz ağaçlarının gelişmesini yavaşlatarak kalite ve verimi olumsuz etkiler. Yaprakbiti yoğunluğunun ilkbaharda yükselmesi durumunda meyve iriliğinde bir düşüş görülürken, yaz aylarında görülecek yüksek yaprak biti yoğunluğu meyve içlerinin buruşmasına neden olmaktadır. Aynı zamanda salgıladıkları tatlımsı madde nedeniyle fumajin oluşumuna neden olurlar.

 

Mücadelesi: Yaprakbiti türlerinin çok sayıda doğal düşmanı bulunmakta ve bunlar zararlıyı genelde baskı altına alabilmektedir. Zararlıya karşı ilaçlı mücadeleye karar verirken yararlı türlerin yoğunluğu dikkate alınmalıdır.

 

 

 

 

 

 

Avrupa Kırmızı Örümceği (Panonychus ulmi): Avrupa kırmızı örümceğinin ergin dişi bireyleri koyu kırmızı renkli, ortalama 0.8 mm boyunda, yumurtaları kiremit kırmızısı renkte, soğan biçiminde ve üzerinde bir sapçık bulunur. Kışı yumurta döneminde ağaçların dal ve dalcıklarında geçirir. İlkbaharda yumurtadan çıkan larvalar taze sürgünlere geçerek yaprakların bitki özsuyunu emmek suretiyle beslenmeye başlar. Ergin hale geldikten sonra yumurtalarını yaprakların alt yüzeylerine bırakırlar. Beslenme yerlerinde ağ oluşturmazlar. Bir yıldaki döl sayısı 8- 9’u bulur.

 

Mücadelesi: Avrupa kırmızı örümceğine karşı ilaçlı mücadeleye karar vermeden önce doğal düşmanlarının yoğunluğu dikkate alınmalıdır. İlaçlı mücadelesinde ise yoğunluğu yaprakçık başına 3- 5 bireyi geçtiğinde uygun bir akarisit ile uygulama yapılmalıdır.

 

İki Noktalı Kırmızı Örümcek (Tetranychus urticae): İki noktalı kırmızı örümcek erginlerinde renk yeşilimsi veya kahverengimsi yeşildir. Yumurtaları açık sarı renkte, şeffaf ve yuvarlaktır. Kışı ergin dişi dönemde ağaçların gövdelerinde ağaç kabuklarının altında, yere dökülmüş yaprak kalıntıları arasında geçirir ve ilkbaharda mart ayından itibaren kışlak yerlerinden çıkarlar. Yaprakların alt yüzeyinde bitki özsuyunu emmek suretiyle beslenir ve ağacın zayıflamasına neden olur. Beslenme yerinde yoğun bir şekilde ağ örer. Çevre koşullarına bağlı olarak yılda 10- 15 döl verebilir.

 

            Abiotik zararlı olarak proje sahası ve çevresinde kayda değer miktarda rüzgâr, kar devriği, yangın ve don hasarı ile hava kirliliğinden kaynaklanan herhangi bir zarar tespit edilmemiştir. Ancak proje sahasının orman yangınlarına 2. derecede hassas olan bölgede bulunması nedeniyle gerekli önlemler alınmalı, saha içindeki yollar yangın mevsiminden evvel temizlenmeli ve saha emniyeti sağlanmalıdır. Bütün bunların yanı sıra yöre halkını bilinçlendirme amacıyla sahanın uygun noktalarına proje sahibi tarafından ikaz ve bilgi levhaları yerleştirilmelidir.

 

 

 

 

4. – Ağaçlandırma İşleri   :

4.1 –Ağaçlandırmanın Amacı, İşletme Şekli ve İdare Süresi:

Proje sahasına dikimi planlanan tür için yapılan amaç tespitine göre, Ceviz türü ile yapılacak ağaçlandırma endüstriyel amaçlı olup ilk yıllarda, odun dışı orman ürünü üretmek ve ekonomik girdi temin etmek,  idare süresi sonunda ise yapacak ve yakacak odun üretimi sağlanacaktır. Bu amaçlara ek olarak rekreasyonel, hidrolojik, yeşillendirme ve erozyon kontrolu gibi amaçlara da hizmet edilmiş olacaktır.

 

Yapılan bilimsel yayın taramalarından elde edilen bilgiler ışığında tesis edilecek Ceviz plantasyonunun idare süresi 100 yıl olarak tespit edilmiştir. Tesis edilecek plantasyon koru ormanı olarak işletilecektir.

 

İlimizde ve proje sahasının da içinde bulunduğu yörede yayılışı görülen Ceviz türü’nün biyolojisi hakkında kısaca özet bilgi vermek gerekli görülmüştür.

 

Ceviz Türünün Biyolojisi: Bağ-bahçe ürünlerinin üretim, tüketim ve ticareti yönünden önemli ülkeler arasında yer alan Türkiye, köklü bir meyvecilik kültürüne sahip olup bir çok meyve türünde olduğu gibi cevizin de yetiştirilebildiği uygun ekolojilere sahiptir. Ülkemiz dünya ceviz üretiminde A.B.D. ve Çin'den sonra üçüncü sıradadır. Ülkemizde ağaç başına verim 33-37 kg arasında değişmektedir. Aşılı ceviz fidanları ile bahçe tesis edildiğinde verimde aşısızlara göre % 50-60 oranında artış sağlanabilir. Aşısız (yabani) cevizler 7-10 yaşlarında, aşılı cevizler ise 3-4 yaşından itibaren meyve vermeye başlamaktadır. Yine yabani ağaçlardan 6 kg kabuklu meyveden en fazla 1,5-2 kg iç alınırken, aşılı ağaçlardan 6 kg cevizden en az 3 kg iç meyve alınmaktadır. Önerilen aşılı fidanlarla bahçe tesis edildiğinde; 5 yaşındaki bir ceviz ağacı 3-4 kg, 8 yaşında 15-20 kg, 12 yaşında 30-40 kg, 14 yaşında 50-75 kg, 20 yaşında 80-120 kg arasında meyve verebilmektedir.

 

Ceviz ağacının en önemli niteliklerinden birisi, değişik iklimlere kolayca uyum sağlamasıdır. Ceviz ağacının soğuklama ihtiyacı 800-1800 saat  olup, deniz seviyesinden 1700 m. yükseklikteki alanlara kadar yayılış gösterir. Aşırı yaz sıcaklarında yeşil kabukta, yapraklarda yanmalar ve meyvelerde büzülmeler olur.  

 

Bir bölgede ceviz yetiştiriciliğini sınırlayan en önemli faktörlerin başında ilkbahar geç donları gelmektedir. Çeşitlerin iklim gereksinimleri iyi saptanmalı ve özellikle ilkbahar geç donları yönünden risk olmamalıdır. Çünkü geç ilkbahar donları; tomurcukların kabarma zamanında daha fazla zarar yapar. İlkbahar geç donlarının zararı yanında sonbahar geç don zararları da ceviz yetiştiriciliğini sınırlayan faktörler arasında sayılabilir. Çok geç yapraklanan ceviz çeşitlerinde vejetasyon süresi kısa olduğu için, olgunlaşamayan sürgünlerin erken sonbahar donlarından zarar gördüğü de önemli bir gerçektir. Geç sonbahara kadar gelişmesi devam eden genç ceviz ağaçlarının uç sürgünleri iyice olgunlaşmamış ise, -10°C 'de zarar görür. Sonbaharın erken donlarında -9°C ile -12°C' de odunlaşmamış sürgünler zararlanır. Tomurcuklar kapalı olduğu dönemde -3°C' ye, tam çiçeklenme döneminde -1°C' ye kadar dayanabilir. Çiçek döneminde soğuktan zararlanma daha sık görülür. Genel olarak ceviz ağacı; -25°C' ,+38°C' ye kadar dayanıklılık gösterir.

 

 Ceviz ağaçları toprak bakımından seçici olmamakla beraber, taban suyu seviyesi 2.5-3.0 metreden yukarı olmayan, su tutmayan, nemliliğini muhafaza eden derin topraklarda iyi gelişir. Su tutan killi topraklarda ve durgun sulu yerlerde gelişemez. Ceviz kökleri kazık köklü olup, derine uzadıklarından alt kısımları rutubetli olan, derin ve yumuşak topraklar yetiştiricilik için daha uygundur. Fazla nem ve durgun sular kökler için gerekli oksijenin alınmasını engeller, bu nedenle kök gelişimi yavaşlar ve ağacın gelişmesi durur. Yaprak damar araları açık yeşil, damarlar ise kahverengi bir renk alır, sürgün uçlarında kurumalar görülür. Verimli topraklarda veya gübreleme, sulama gibi kültürel tedbirlerle verimliliği artırılan topraklara dikildiğinde, cevizlerde gelişmenin hızlandığı ve meyve veriminin arttığı görülür.

 

Ceviz ağaçları yazları bol güneşli, kışları ılıman geçen, soğuk rüzgarlardan korunmuş vadilere daha çok uyum sağlamışsa da, soğuklama ihtiyacı, uyanma ve kış dinlenme periyotları dikkate alınarak bahçe kurulduğunda, kışı sert geçen yerlerde de yetiştiği görülmektedir.

 

 

 

 

 

4.2 İş Programı :

10,03 Hektarlık proje sahasında Ağaçlandırma Yönetmeliğinin 17/c maddesinde belirtilen tesisler için 58 nolu bölme sınırları içinde 0,10 hektar alan tefrik edilmiştir. (Sulama havuzu 20x30m+güvenlik bandı 5m: 25X35m:875m2, Hangar-depo ve konteynır alanı olarak 125m2) Geri kalan 9,93 hektarlık alan arazi hazırlığı çalışmalarına konu edilmiştir.

 

 Arazi hazırlığı çalışmalarına konu edilen 9,93 hektarlık alanın 0,90 hektarlık kısmında iç taksimat şebekesi olarak 2.250m uzunluğunda servis yolu yapımı planlanmıştır. Geri kalan 9,03 hektarlık alanın 6,59 hektarında makine gücü ile diri örtü temizliği, 9,03 hektarında alt toprak işleme çalışması yapılacaktır. Ayrıca 58 nolu bölmede OT rumuzu ile ifade edilen toplam 2,44 hektarlık alanda üst toprak işleme çalışması planlanmıştır. İç taksimat şebekesi olarak; tesis, bakım ve gelecekte üretim çalışmalarında kullanılmak üzere ağaçlandırma sahasının büyük bölümünü çevreleyen 2250 metre uzunluğunda ve 4 metre genişliğinde servis yolu yapımı planlanmıştır. ( 0,90 Ha.)

 

Arazi hazırlığı çalışmalarını takiben, 9,03 hektarlık alanın tamamında dikim ve 3 yıl süreyle bakım çalışması ile koruma amacına hizmet etmesi için proje sahasının çevresine 3600 metre uzunluğunda dikenli tel çit ihatası planlanmıştır. Yapılacak çalışmaların yıllar itibarıyla planlaması ise aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

 

Yıllık iş programı                                                                                         Tablo-5

 

YILLAR

 

B Tipi Orman Yolu-Servis Yolu (Km)

 

Yangın Emniyet Yolu

(Ha)

ARAZİ HAZIRLIĞI

 

DİKİM

(Ha)

 

BAKIM

(Ha)

Diri Örtü Temizliği

(Ha)

Toprak İşleme

(Ha)

2011

2,250

-

6,59

9,03

     9,03

-

2012

-

-

-

-

-

9,03

2013

-

-

-

-

-

9,03

2013

-

-

-

-

-

9,03

TOPLAM

2,250

-

6,59

9,03

9,03

9,03

4.3-Arazi Hazırlığı:    

  10,03 hektarlık proje sahasında 0,10 hektarlık sulama ve diğer tesis alanları (0,10Ha) düşüldükten sonra geri kalan 9,93 hektarlık alan arazi hazırlığı çalışmalarına konu edilecektir.

Arazi hazırlığı çalışmaları kapsamında 0,90 hektarlık alanda 2.250m uzunluğunda servis yolu yapımı, 6,59 hektarlık alanda diri örtü temizliği, 9,03 hektarlık alanda alt toprak işleme çalışması ve 2,44 hektarlık alanda üst toprak işleme çalışması planlanmıştır. Arazi hazırlığı çalışmalarının tamamı makine gücü ile yapılacaktır. Yapılacak sulama havuzu, hangar-depo ve konteynır ile arazi hazırlığı faaliyetlerinin alan dağılımı 6 nolu tablo’da verilmiştir.

   

4.3-1-İç Taksimat Şebekesi Tesisi:

Proje sahasında banket ve hendeği olmayan sadece tesis, bakım ve üretim çalışmaları süresince kullanılmak üzere mevcut yollarla bağlantılı olarak 4 metre genişliğinde 2250 metre uzunluğunda servis yolu tesis edilecektir. (Poz No: 104.1)

Servis yolu tesisinde kullanılacak makine 160-230 HP Paletli Traktör, ekipman ise Paletli Traktör’e ön kısmından monte edilen Bıçak ekipmanıdır. Yapımı planlanan servis yolunun güzergahı yapılacak işler haritasına işlenmiştir. Sahanın coğrafik mevkii, büyüklüğü, yerleşim yerine yakınlığı dikkate alınarak yangın emniyet yolu tesisi, mevcut yol ağının yeterli olmasından dolayı yeni yol yapımı planlanmamıştır.

 

4.3.2-Diri Örtü Temizliği:

10,03 hektarlık proje sahasının 7,59 hektarlık kısmı %50 kapalılıkta diri örtü ile kaplıdır. Bu alandan 0,10 hektarlık tesis alanı ile 0,90 hektarlık servis yolu yapımı için ayrılan alan düşüldükten sonra geri kalan 6,59 hektarlık alan diri örtü temizliği çalışmasına konu edilecektir. Proje sahasındaki diri örtüyü % 90 oranında Quercus cocciferae (Kermes Meşesi), % 10 oranında Juniperus oxycedrus (Katran Ardıcı) oluşturmaktadır. Mevcut diri örtünün ortalama boyu 100 cm, ortalama dip çapı 4-6 cm, kapalılığı ise % 50 civarındadır. Bu alanın tamamında diri örtü temizliği çalışması yapılacaktır. (Poz No:202.2)

Bu çalışmada uygulanacak metot, makine gücü ile tam alandaki diri örtünün kök ve gövdeleri ile birlikte eşyükseklik eğrilerine dik olarak meyil aşağı temizlenmesi ve taşınan malzemenin, %0-20 meyilde 36-42m aralıklarla eşyükselti eğrilerine paralel olarak yığınlanması şeklinde yapılacaktır.

          Bu metotla yapılacak diri örtü temizliği işleminde kullanılacak makine 160-230 HP Paletli Traktör, ekipman ise Paletli Traktör’e ön kısmından monte edilen Ağır Hizmet Örtü Temizleme Tarağıdır. Çalışmada kullanılacak ekipman özellikleri aşağıda belirtilmiştir.

 

          - Ağırlığı                                                                  :   5310 Kg.

          - Uzunluğu                                                             :   3665 mm.

          - Yüksekliği                                                            :   1780 mm.

- Pabuçlu  Diş Uzunluğu                                     :   690 mm.

          - Tarak Dişleri Arasındaki Aralık                        :   330-350 mm.

          - Etkin Taraklama Derinliği (min-max.)             :   100-500 mm.

          - İşlem Genişliği                                                    :   3260 mm.

          - Tarak Diş Sayısı                                                 :   9 –11 Adet

 

Çalışma Tekniği : Toprak şartlarının uygun olduğu zaman diliminde diri örtü temizliğine konu edilecek sahada öncelikle meyil gruplarına göre belirlenen aralıklarda  (Proje sahası % 0-20 meyil grubunda olduğundan 36 veya 42m) 3m genişliğinde yığınlama şeritleri diri örtüden temizlenecek daha sonra tesviye eğrilerine dik olarak sahanın diri örtüsü tarak ekipmanı ile temizlenerek bu şeritlerde yığınlanacaktır.

 

Diri örtü temizliği çalışmasına yamacın alt tarafındaki şeritten başlanarak yukarı şeritlere doğru devam edilmesi esastır.  Paletli traktörün geri çıkışında örtülü kısımdan geçerek örtüyü ezmesi ve hacmini azaltması önemlidir. Bunun yanı sıra geri çıkıştan sonra her inişte tarak ekipmanın bir dişi temizlenmiş alandan geçmeli ve böylece temizlenmiş alana örtü artıklarının düşmesi önlenmelidir.

         

Çalışmalarda dikkat edilmesi gereken en önemli konu üst toprağın taşınmamasıdır. Bunu önlemek için diri örtünün yoğunluğuna bağlı olarak belirli mesafelerde tarak kaldırılarak silkelenmeli ve daha sonra çalışmaya devam edilmelidir. Örtü temizleme tarağı uç kısmından itibaren 10 cm derinliğinde 45 derecelik bir açı ile toprağa girmelidir. (Şekil: 1) Diri örtü temizliği çalışması, toprağın çok kuru ve çamur olmadığı,  tavında olduğu Kasım-Mayıs ayları arasında yapılmalıdır.

Şekil:1 diri örtü temizliği

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.3- Toprak İşleme: 

            Proje sahasının eğim ve topoğrafik yapısının uygun olması nedeni ile diri örtü temizliği yapılması planlanan 6,59 hektarlık alan ile OT (orman içi açıklığı) meşçere tipinde olduğu için diri örtü temizliği yapılmayan 2,44 hektarlık alan olmak üzere toplam 9,03 hektarlık alanda alt toprak işleme çalışması planlanmıştır. Ayrıca %0-20 eğim grubunda kalan ve yüzeysel taşlılık oranı %25’den az olan 2,44 hektarlık alanda ise üst toprak işleme çalışması planlanmıştır. Saha, makineli çalışmalar için uygun olduğundan projede işçi gücü ile toprak işleme çalışmasına yer verilmemiştir.  

        

4.3.3.1- Makine Gücü İle Alt Toprak İşleme:

          Yapılan planlamalar çerçevesinde toprak ve topoğrafik yapının makineli çalışmaları kısıtlamadığı 9,03 hektarlık alanda makine gücü ile alt toprak işleme çalışması yapılacaktır.

 

          Alt toprak işlemesi çalışmasında kullanılacak makine, paletli traktör, ekipman ise paletli traktörün arkasına monte edilen üçlü riper ekipmanıdır. Bu makine ve ekipman ile yapılacak çalışmada alt toprak 60-80cm. derinlikte, eş yükseklik eğrilerine paralel olarak yerinde işlenecektir. (Poz No:302.1, 302.2)

 

         Bu çalışma ile; toprağın fizyolojik derinliğinin arttırılması, taneli bir yapı kazandırılarak daha iyi havalanması, daha fazla su tutması, bitki köklerinin daha kolay gelişmesi amaçlanmaktadır.

 

MAKİNE                                           : 160-230 HP. PALETLİ TRAKTÖR

EKİPMAN                                         : 3’lü RİPER

            Riper Ucu Uzunluğu ( Pabuç )      : 18-20 cm.

            Riper Uzunluğu                               : 90 cm.

            Riper Aralıkları                                : 90 cm.

 

Çalışma Tekniği : Meyil grubunun ve toprak şartlarının uygun olduğu 9,03 hektarlık alanda paletli traktör + üçlü riper ile tesviye eğrilerine paralel, 60-80 cm. derinlikte alt toprak işlemesi yapılacaktır. Makineli alt toprak işlemesine önce en üst parselden başlanır, alt parsellere doğru devam edilir. (Şekil: 2) Toprak işleme toprağın çok kuru ve çamur olmadığı,  tavında olduğu Kasım - Mayıs ayları arasında yapılmalıdır.

Şekil:2 alt toprak işleme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.3.2- Makine Gücü İle Üst Toprak İşleme:

          Ağaçlandırma tekniği açısından arazi hazırlığı çalışmalarının makine gücü ile yapıldığı sahalarda (Diri örtü temizliği + Alt toprak işleme veya yalnızca alt toprak işleme) yüzeysel taşlılığın %25’den az ve %0-20 meyil grubunda bulunan alanlarda üst toprak işlemesi yapılması gereklidir. (Poz No:401.1)

 

          Proje sahasında 2,44 hektarlık alanda yapılması planlanan üst toprak işleme çalışması; Ağır diskaro ile toprağın disklenerek işlenmesi şeklinde yapılacaktır. Bu çalışma; alt toprak işlemesinin tam alanda yapıldığı, yamaç meylinin %20’den, yüzeysel taşlılığın ise %25’den az olduğu sahalarda uygulanan bir teknik olarak karşımıza çıkmaktadır. Proje sahamızda belirtilen bu özelliklere haiz 2,44Ha sahada üst toprak işleme çalışması planlanmıştır.

 

         Bu çalışmada makine olarak 80-110 HP gücünde 4X4 Lastik tekerlekli traktör, ekipman olarak ise bu traktöre arka kısmından monte edilen 24 diskli (Dairesel veya dalgalı diskler) ağır diskaro kullanılmaktadır. Ortadan tekerlekli olan bu ekipman kök, kütük veya taşa geldiğinde hidrolik ile kaldırılarak disklerin zarar görmesi engellenir. İşlem yoğunluğunu diskaronun diskleri, ağırlığı ve traktörün çalışma hızı etkilemektedir. Çalışmanın amacı ise toprağın kırıntılı bir bünyeye kavuşturulması, kapileritenin kırılarak su kaybının önlenmesi şeklinde özetlenmiştir.

 

Çalışma Tekniği : Alt toprak işlemesinin tam alanda yapıldığı, yamaç meylinin %20’den, yüzeysel taşlılığın ise %25’den az olduğu sahalarda 80-110 HP gücündeki paletli traktörün arka kısmına monte edilen ve 24 adet dairesel veya dalgalı diskten oluşan ve ortadan tekerlekli diskaro ile üst toprak işlenerek toprak yüzeyindeki kesekler parçalanır.

 

          Üst toprak işleme çalışmasının uygulama tekniği alt toprak işlemenin aynısıdır. Alt toprak işleme çalışmasında fizyolojik derinliğin artırılması için alt toprak yerinde işlenmekte iken, üst toprak işleme çalışmasında, toprak üst yapısındaki keseklerin parçalanması ve kırıntılı bünyeye kavuşturulması ve kapiler boşluklardan su kaybının önlenmesi sağlanmaktadır.

 

 

4.3.3.3.- İşçi Gücü İle Toprak İşleme :

          Proje sahasının topğrafik yapısı ve toprak özellikleri makine gücü ile yapılacak arazi hazırlığı çalışmalarına elverişli olduğundan, makineli çalışmanın teknik ve ekonomik açıdan üstünlüğü de göz önünde tutularak arazi hazırlığı çalışmaları makine gücü ile planlanmış, işçi gücü ile çalışmalara projede yer verilmemiştir.

 

          Arazi hazırlığı çalışmaları ile ilgili olarak tablo-6 hazırlanarak aşağıda verilmiştir.

 

Arazi Hazırlığı                                                                                                       Tablo-6

Bölme No.

Alanı (Ha)

Sulama havuzu vb tesisler

(Ha)

Servis Yolu Tesisi

(Km)

Y. E. Y

Tesisi

(Ha)

Diri Ört Tem.

Toprak İşleme

İşçi Gücü İle

(Ha)

Makine Gücü İle (Ha)

İşçi Gücü İle (Km)

Makine Gücü İle (Ha)

58

6,49

0,10

1,250

-

-

3,45

-

5,89

295

1,85

-

0,250

-

-

1,75

-

1,75

334

1,69

-

0,750

-

-

1,39

-

1,39

Toplam

10,03

0,10

2,250

-

-

6,59

-

9,03

Açıklama: 58, 295 ve 334 nolu bölmelerde 9,03 hektar alanda alt toprak işleme, 58 nolu bölmede 2,44 hektar alanda üst toprak işleme çalışması yapılacaktır. 58 nolu bölmenin 2,44 hektarı OT olduğundan diri örtü temizliği çalışması planlanmamıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4-Dikim:

          Proje sahasına yörede doğal ve yapay olarak yetiştirilen Ceviz fidanı dikimi planlanmıştır. Proje sahasına dikilecek Ceviz fidanları 1+1 yaşlı, aşılı, çıplak köklü ve sertifikalı olacaktır. Dolayısıyla dikim çalışmalarında “çapa ile adi çukur dikimi” tekniği uygulanacaktır. Dikim noktalarında açılacak çukurun büyüklüğü fidanların kök boylarına, kök sistemlerine ve yetiştirilme tarzlarına göre değişir. Proje sahasında dikim noktaları piketaj yapılarak belirlenecektir. Piketaj işlemi dikim aralık mesafesine uygun olarak 8,00 X 8,00 m. aralık mesafede uygulanacaktır. (Poz No:1001.1) Piketajla belirlenen dikim noktalarına dağıtılan fidanların dikiminde, çapa ile adi çukur dikimi tekniği uygulanacaktır. (Poz No:1002.2, 1004.4) 

 

Çapa İle Adi Çukur Dikimi Tekniği: Fidan dikilecek noktada mevcut diri ve ölü örtü sıyrılarak kaldırılır, bel küreği veya dikim çapası ile Ceviz fidanı dikilecek noktada ortalama 60 cm. çapında, 60 cm. derinliğinde dikim çukuru açılır. Çukurdan çıkan alt ve üst toprak ayrı ayrı yığılır. Çukurun taban kısmı birkaç bel vuruşu ile gevşetilir (Gerekli gübreleme toprak analiz raporunda yorumlandığı şekilde yapıldıktan sonra) fidan dikilir ve toprak düzeltilerek dikim çalışması tamamlanmış olur. (Şekil: 3)

 

            Dikimler, vejetasyon dönemi dışında kalan Aralık-Mart ayları arasında toprağın tavında olduğu günlerde yapılmalıdır. Dikim çalışmalarına toprağın bol miktarda ve derinlemesine yağış aldığı ve tavında olduğu Ocak ayında başlanmalı ve en geç Mart ayı sonuna kadar bitirilmelidir.

 

Fidanlar kanaviçe ile ambalajlanmalı ve motorlu araçlarla sahaya nakledilirken mutlaka branda ile örtülerek rüzgardan ve direkt güneş ışınlarından korunmalıdır. Dikimde kök ve gövde sistemi gelişmiş, standarda uygun, kaliteli fidanlar kullanılmalıdır. Denizli Tarım İl Müdürlüğünden veya serbest piyasadan temin edilecek aşılı, sertifikalı fidanların taşınmasından dikimine ve hatta bakım çalışmalarının bitmesine kadar Denizli Tarım İl Müdürlüğünden ve Ceviz türleri konusunda uzmanlaşmış teknik elemanlardan ve Denizli AGM Mühendisliğinden teknik bilgi ve malzeme konularında yardım talebinde bulunulmalıdır.

 

Çalışmalarda kullanılacak kazma ve çapa gibi araç ve gereç, işe uygun ve bakımlı olmalıdır.

Ceviz fidanlarını diğer fidanlardan ayıran en önemli özellik saçak köklerinin az, kazık köklerinin fazla uzun olmasıdır. Bu nedenle fidan sökümü ile hendekleme arasındaki süre 1 günü geçmemeli, hendeklemeden sökülen fidanların hemen dikilmesi başarıyı artıracaktır.

 

Bunun yanı sıra aşağıda maddeler halinde belirtilen şu hususlara da dikkat edilmelidir.

-Rutubet dikim derinliğine işlemiş ve toprak tavında olmalıdır.

-Rüzgarlı ve donlu havalarda kesinlikle dikim yapılmamalıdır.

-Fidan alırken 2-3 yan kökün olmasına ve kazık kökte havuç kısmının zarar görmemiş olmasına dikkat etmeli, dikim esnasında bu kökler korunmalı, yaralı ve kırık olanlar yara ve kırık yerinden itibaren temizlenmelidir.

-Fidan çukuru içindeki-varsa taş ve kök artıkları temizlenmelidir.

-Çukur içine fidanı yerleştirirken köklerin kıvrılmamasına dikkat edilmelidir.

-Fidanlar aşı yerinden itibaren pişkinleşmiş (odunlaşmış) 60-70cm’lik kısmından kesilmeli, farklı yerlerden çıkan ve farklı yönlere giden 3-5 yan dal, 3-5 göz üzerinden budanmalıdır.

-Dikilen fidanların çiğnenmesini ve terasların bozulmasını önlemek için dikim, sırtlardan aşağıya doğru yapılmalıdır.

-Dikim çukurları 60X60 cm boyutunda olmalı, her çukura 2-3 kürek yanmış hayvan gübresi verilmeli, suni gübre verilecekse gübre ile kökler arasında en az 3 kürek toprak olmalıdır. (8-10cm)

-Fidan çukurun tam ortasına aşı yeri 5 cm dışarıda kalacak şekilde dikilmeli, etrafı üst toprak ile doldurulup ayak ile çiğneyerek sıkıştırılmalıdır. Çukur açımında kullanılacak kazma, kürek ve çapa gibi aletler mutlaka tekniğine uygun ölçülerde ve bakımlı olmalıdır.

-Dikimde mutlaka her fidan için 18-20 litre can suyu verilmeli, rüzgar alan yerlerde her fidana bir kazık dikip fidan ve kazık birbirine (8 şeklinde) bağlanmalıdır.

-Dikilen fidanlar 1 hafta sonra tekrar sıkıştırılmalı, don olayının olduğu günlerde toprak gevşeyeceği için sıkıştırma işlemi tekrarlanmalıdır.

-Ana gövde toprak yüzeyinden uca kadar beyaz plastik boya ile tamamen boyanmalı, yeşil kısımları hariç bu işlem 2-3 yıl tekrarlanmalıdır. Bu işlem fidanı kış aylarında rüzgar ve tavşan zararlarından, yazın ise gövdenin güneş yanığına maruz kalmasını engel olacaktır.

-Fidanlar için en uygun sulama yöntemi damlama sulamadır. Eğer bu sistem yok ise çanak şeklinde değil, ana gövdenin etrafında 50 cm çapındaki bir çember içinde sulama yapılmalıdır. 1. sulama, sürgünler 15cm olduğunda mutlaka yapılmalı, havalar kurak ve sıcak gittiğinde sulama işlemi 15-20 gün ara ile tekrarlanmalıdır. 15 Ağustos tarihinden itibaren su miktarı azaltılmalı, çiğ düşünce ise sulama kesilmelidir.

 

Proje sahasına tesis çalışmaları kapsamında 1.408 adet Ceviz fidanı dikilecektir. Ceviz fidanlarının ana türü Amerika orijinli Chandler klonlarından, tozlayıcı türü ise Franqette klonlarından, tozlayıcı oranı ise 1/19 olacaktır.

 

Türün dikim alanına yerleştirme şeması aşağıda verilmiştir.

 

Ceviz Fidanlarının Şematik Yerleşimi(1/19)

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

T

A

A

A

T

A

A

A

T

A

A

A

T

A

A

A

T

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

T

A

A

A

T

A

A

A

T

A

A

A

T

A

A

A

T

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

T

A

A

A

T

A

A

A

T

A

A

A

T

A

A

A

T

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

T

A

A

A

T

A

A

A

T

A

A

A

T

A

A

A

T

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

T

A

A

A

T

A

A

A

T

A

A

A

T

A

A

A

T

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

Şekil:3 Adi çukur dikimi

 

4.5-Ağaçlandırmada Kullanılacak Tür ve Aralık- Mesafeler:

Sahaya dikimi planlanan türlerden Ceviz fidanlarının orijini Amerika olup (Chandler ve Franqette klonlarından) 1+1 yaşlı, çıplak köklü, aşılı ve sertifikalı olacaktır. Dikimi planlanan tür ile dikim aralık mesafesi ve hektara dikilecek fidan adetleri aşağıdaki 7 no.lu tabloda verilmiştir.

 

Aralık Mesafeler                                                                                                     Tablo-7

Dikilecek Fidanların

1 Hektarda İşçi Gücü ile Yapılacak Teras Miktarı (m)

 

1 Hektara Dikilecek Fidan Adedi

Türü

Aralık Mesafesi (m)

Ceviz

8,00 X 8,00

-

156

Açıklama: Sahadaki toprak işleme çalışması makine gücü ile yapılacağından işçi gücü ile yapılacak teras miktarı sütunu boş bırakılmıştır.

 

4.6 –Tohum ve Fidan Miktarları, Temin Yerleri:

Proje sahasının tesis ve tamamlama dikimlerinde kullanılacak Ceviz fidanları Denizli Tarım İl Müdürlüğünden veya serbest piyasadan temin edilecektir. Proje uygulamasında kullanılacak fidanların miktarları ile ilgili olarak 8 no.lu tablo düzenlenmiş ve aşağıda verilmiştir.

 

Tohum ve Fidan Miktarları                                                                             Tablo-8

 

 

Böl. No.

 

Dikim Alanı (Ha) 

 

Dikilecek Fidanların

 

Kuruluş İçin Gerekli

Tamamlama İçin Gerekli

TOPLAM

 

Türü

 

 

Orijini

 

Yaşı

Fidan

Adet

Tohum(Gr)

Fidan

Adet

Tohum (Gr)

Fidan

Adet

Tohum

(Gr)

58

5,89

Ceviz

Amerika

1+1

918

-

138

-

1.056

-

295

1,75

Ceviz

Amerika

1+1

273

-

41

-

314

-

334

1,39

Ceviz

Amerika

1+1

217

-

32

-

249

-

Top.

9,03

 

 

 

1.408

-

211

-

1.619

-

Açıklama: Tesis Dikiminde 9,03 Ha. x156 Ad./Ha. = 1.408 Ad.   

                  Tamamlama Dikiminde 1.408Adet x %15 = 211 Ad.

 

4.7-Bakım: 

           Ceviz plantasyonunda dikimden sonraki bakım çalışmaları çok önemlidir. Ceviz fidanı dikilen sahalarda yapılması gereken bakım çalışmaları;

          - Fidanlar etrafında işçi ile ot alma, çapa ve teras onarımı (3Yıl)

          - Tamamlama dikimi (1Yıl)

          - Fidan sıraları arasında makineli bakım (3 Yıl)

          - Servis yollarında makineli bakım (3 Yıl)

          - Sulama (İdare müddeti sonuna kadar)

          - Budama (İdare müddeti sonuna kadar)

          - Gübreleme (İdare müddeti sonuna kadar)

 

Fidanlar Etrafında İşçi İle Ot Alma, Çapa Ve Teras Onarımı:

Yapılacak çalışmalarda istenilen düzeyde başarılı olunabilmesi için, plantasyonun kuruluşunu takip eden 3 yıl boyunca mutlaka bakım yapılması esastır. Fidanlar çevresinde yapılacak bakım çalışmaları 3 yıl süreyle ot alma, çapa ve teras onarımı şeklindedir. (Poz No:1102.2)

 

Ot alma, çapa ve teras onarımı şeklindeki bakım çalışmaları, dikilen fidanlara optimum yaşama ve gelişme ortamı sağlamak, fidanların besin maddelerine ortak olacak diğer türleri sahadan uzaklaştırmak amacıyla planlanmıştır. Bakım çalışmalarına, tesisi takip eden vejetasyon dönemi başında ve en son ilkbahar yağışlarından hemen sonra, otların tohumları olgunlaşıp dökülmeden önce başlanmalıdır. İlk çapada fidanlar küçük olduğu için fidanların kök ve gövdelerine zarar vermemeye dikkat edilmelidir. Çapalamanın amacı, toprağın rutubet ekonomisini düzenlemek, toprağın havalanmasını ve mikroorganizma faaliyetinin artmasını sağlamaktır.

 

İklim özellikleri itibarıyla yapılan değerlendirmelerde ot alma çapa ve teras onarımı şeklindeki bakım çalışmalarının zamanı proje sahası için Nisan sonu Mayıs başını kapsadığını söyleyebiliriz. Yağış ve sıcaklık elemanlarındaki değişim, yapılacak bakım çalışmalarının zamanı ve tekerrür sayısı üzerindeki etken faktördür. Ekstrem yağış ve sıcaklık değişimlerinde ot alma ve çapa işleminin zamanı öne çekilebileceği gibi ileri bir tarihe de sarkıtılabilir. Yine ekstrem durumlarda ot alma ve çapa işlemi yılı içinde 2 hatta 3 tekerrürlü olarak gerçekleştirilebilir.

Tamamlama Dikimi : Dikimi takip eden vejetasyon dönemi geçtikten sonra saha taranmalı, toplu kuruma görülen yerler ile %15’i aşan kurumaların tespit edildiği kısımlarda tamamlama dikimi yapılmalıdır. Dikim tekniği ve zamanlaması ilk tesiste olduğu gibi planlanmalıdır. Tamamlama dikimi yapılacak kısımda toprak yeniden işlenmeli ve tesiste kullanılan metotla aynı tür ve yaşta fidanlar dikilmelidir. Tamamlama çalışmaları dikimi takip eden vejetasyon dönemi sonunda ve %15 oranında (211 adet) yapılmalıdır.  Tamamlama dikimi şeklindeki bakım 1 defaya mahsus olmak üzere dikimi takip eden vejetasyon dönemi sonunda yapılacaktır.

 

Fidan Sıraları Arasında Makineli Bakım:

Proje sahamızda yapılacak makineli bakım çalışması, 80-110 HP 4x4 lastik tekerlekli traktöre arkadan bağlı ağır diskaro ile fidan sıraları arasında yapılacak bakım işlemini kapsamaktadır. Bilindiği üzere ağaçlandırma tekniği açısından arazi hazırlığı çalışmalarının makine gücü ile yapıldığı sahalarda (Diri örtü temizliği + Alt toprak işleme veya yalnızca alt toprak işleme) yüzeysel taşlılığın %25’den az ve %0-20 meyil grubunda bulunan alanlarda üst toprak işlemesi ve fidan sıraları arasında makineli bakım yapılması ile piketajla dikim yapılması gereklidir. Proje sahamızın 2,44 hektarlık kısmı belirlenen kriterlere uygun olduğu bu alanda fidan sıraları arasında 3 tekerrürlü makineli bakım çalışması planlanmıştır. (Poz No: 601.1)  

 

Servis Yollarında Makineli Bakım:

Proje sahasının çevresinde boş ve atıl vaziyetteki alanlar mevcuttur. Proje sahasına ulaşımı kolaylaştırmak, sınırını çevrelemek, sahanın yangın güvenliğini sağlamak, aynı zamanda tesis, bakım ve hasat çalışmalarında kullanılmak üzere sahanın 7,59 hektarlık bölümünü çevreleyen sınırına 4 m. genişliğinde, 2,250 Km. uzunluğunda servis yolu yapımı planlanmıştır.

 

Yapımı planlanan servis yollarının belirlenen amaçlara hizmet edebilmesi için her yıl düzenli olarak bakımlarının yapılması gereklidir. Bu amaca uygun olarak tesis edilecek servis yollarının 3 yıl süreyle bakımı planlanmış ve yatırım giderleri cetveline yansıtılmıştır. (Poz No: 605.1) Planlanan tesis ve bakım çalışmalarının tamamlanmasından sonraki bakım çalışmaları proje sahibince yapılacaktır.

 

Sulama: Ceviz, kuraklığa dayanıklı bir bitki olmasına rağmen sulama ile verimi artmaktadır. Sulama; ağacın kuvvetli gelişimine, iç oluşumuna, iyi meyve gözü oluşumuna, kısacası verim üzerinde çok etkili olması yanında dış kabuğu kavlaması üzerine de etki yapmaktadır. Sulama yöntemleri içinde en uygun olanı “Damlama Sulama” yöntemidir. Bu sulama yöntemi ile sudan ve iş gücünden sağlanacak tasarruf yanında sahada daha az yabancı ot oluşumu ve daha az toprak işleme gereksinimi doğacaktır. Ağaçlarda genel bir durgunluk görülmesi ve yaprakların pörsümesi su yetersizliğinin göstergesidir. Her sulamadan sonra fidan çevresindeki toprağın yüzeysel olarak işlenmesi suyun buharlaşarak ya da yabancı otlar tarafından alınarak kaybolmasını önlemek bakımından gereklidir. Sulama işlemi Mayıs–Eylül ayları arasında 15-20 günde bir olmak üzere tekrarlanmalıdır.

Bu amaçla, proje sahasına 400 metre uzaklıkta ayni kişiye ait taşınmaz üzerinde yapılan ceviz ağaçlandırmasında kullanılan su kaynağından istifade edilecektir. Bu sondaj kuyusu ile ilgili belge ve fotoğraflar proje ekinde sunulmuştur.

 

Budama: Budama değişik zamanlarda ve yaşlarda değişik amaçlarla ağacın bazı sürgün ve dallarının kesilmesi işlemidir. Ceviz için en uygun budama (Terbiye) sistemi “Değişik Doruk Dallı” (Modifiye Lider) sistemidir. Fidan dikimini takiben 2-3 yıl içinde budama (terbiye) sisteminin oluşturulması tamamlanmalıdır. İleriki yaşlarda ise verim budaması büyük önem taşır. Ceviz ağaçları genellikle çok fazla budama istemez, ancak kuruyan, birbiri üzerine gelen dalların alınması ile ağaç tacının güneş ışığının girmesine imkan taşıyacak şekilde aralanmasında büyük yarar görülmektedir. 

Budamanın amaçları;

            -Ağacın toprakaltı ve toprak üstü organları (kök ve gövde) arasında bir denge kurarak yeterli sürgün gelişmesi ile bol ve kaliteli ürün almak,

            - Vejetatif gelişme ile generatif gelişmeyi dengede tutarak uzun yıllar verim almak,

- Ağaçları kısa zamanda meyveye yatırmak ve verim çağını uzatmak,

- Ağaçların güneş ışığı ve havadan en çok yararlanacakları bir şekil oluşturmak,

- Meyve kalitesini iyileştirmek ve gereksiz odun kısmının çoğalmasını önlemektir.

Temel olarak budama erken ilkbaharda yapılmalıdır.

 

Gübreleme: Bol ve kaliteli ürün alabilmek için, ağacın besin maddesi gereksiniminin saptanması ve buna bağlı olarak dengeli bir gübrelemenin yapılması zorunludur. Ceviz ağaçının gübre ihtiyacı toprağın içerdiği bitki besin elementlerinin miktarına, ağaçların yaşına ve sulama durumuna göre değişiklik göstermektedir. Ancak Ceviz ağaçlarının azota ihtiyaçları fazladır. Ceviz için önem arz eden bir diğer makro besin elementi ise Potasyum’dur. Ceviz ağaçlarının bu elementler dışındaki besin elemetlerine ihtiyacı yüksek değildir.

 

Gübreleme yapılmadan önce mutlaka toprak ve yaprak analizlerinin yaptırılması ve gübrelemenin bu analiz sonuçlarına ve yapılan değerlendirmelere göre uygulanması esastır. Ayrıca ceviz tesis edilen sahalara 3-4 yılda bir yanmış ahır gübresi uygulanması çok yarar sağlayacaktır.

 

Bakım çalışmaları ile ilgili 9 no. lu tablo aşağıda verilmiştir.

 

Bakım                                                                                                                 Tablo-9

Böl. No.

Fidan Türü

Alanı (Ha)

 

TamamlAlanı (Ha)

İşçi Gücü ile Bakım

Makine ile Bakım

Fidanlar Çevresinde

Poz 1102.2

(1000 Adet)

Fidanlar Çevresinde

Poz 1106.2

(1000 Adet)

Diskaro

+ L..T.T. Poz:601.1  (Ha) 

 

Y. E.Y

Bakım

(Ha)

 

S.Yolu

Bakımı

(Km)

58

Cv.

5,89

5,89

918

 

2,44

-

1,250

295

Cv.

1,75

1,75

273

 

-

-

0,250

334

Cv.

1,39

1,39

217

 

-

-

0,750

Toplam

9,03

9,03

1,408

 

2,44

-

2,250

Not:     Tamamlama Dikimi 1 defaya mahsus,

            Fidanlar çevresindeki bakım 3 defaya mahsus

            Fidan sıraları arasında makineli bakım 3 defaya mahsus

            Servis yolunun makineli bakımı 3 defaya mahsus olmak üzere yapılacaktır.

 

 

 

 

4.8- Koruma :

            Büyük emek, zaman ve para harcanarak tesis edilen, ülkemiz doğasına ve toprağına toplumun hemen hemen her kesiminin sahip çıktığının ifadesi olan bu ve buna benzer çalışmaların, dış etkenlere karşı koruma altına alınması gereklidir. Koruma önlemi olarak saha sınırları Ahşap çit direği + dört sıra dikenli tel ile ihata edilecektir. (Ahşap çit direği yerine L veya T şeklinde profil demir, dikenli tel yerine örgü tel kullanılabilir.) Proje sahası çevresine yapılacak olan ihatanın uzunluğu 3,600m.’dir. (Şekil: 4) Ayrıca proje sahası, talep sahibi tarafından da gözetim altında tutulacaktır.

 


Şekil : 4        DİKENLİ  TEL  ÇİT  İHATASI

 

 

4.9-İç Taksimat Şebekesi:

            Proje sahasının 7,59 hektarlık bölümünü çevreleyen 4 m. genişliğinde toplam 2,250 Km. uzunluğundaki servis yolunun 3 yıl süreyle bakımı planlanmıştır. (Poz No: 605.1) Planlanan tesis ve bakım çalışmalarının tamamlanmasından sonraki bakım çalışmaları proje sahibince yapılacaktır.

 

5 – Proje Yatırım Giderleri :

Projeye konu edilen alanda yapılan etütler neticesinde, söz konusu arazinin yetişme ortamı özellikleri açısından planlamalara konu edilen Ceviz türü ile ağaçlandırılmasının uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

 

            Proje yatırım giderlerinin hesaplanmasında AGM nün 2010 yılı için yayınlamış olduğu “İhale İle Yapılacak Ağaçlandırma, Rehabilitasyon, Toprak Muhafaza, Mer’a Islahı, Etüt-Proje ve Fidanlık Çalışmalarına Ait Birim Fiyat Cetvelleri ” ile yine AGM tarafından 2010 yılı için yayınlanan Fidan Bedelleri Çizelgesi esas alınmıştır. Projede yapılması planlanan çalışmaların yatırım giderleri toplamı 36.897,05 TL olarak hesap edilmiştir.

 

6- Haritalar:

6.1-Bugünkü Arazi Kullanma Durumu Haritası

6.2-Toprak Haritası

6.3-Yapılacak İşler Haritası

6.4-Yapılan İşler Haritası

 

 

7- Ekler:

7.1- Müracaat Dosyası (Ekleriyle Birlikte)

7.2- İzin Raporu ve Saha Tahsis Oluru

7.3- Yetişme Ortamı Etüt Çizelgesi

7.4- Fotoğraflar ve Ek 8/a-8/b

7.5- Toprak ve sulama suyu analiz raporları,

7.6- Denizli Meteoroloji İstasyonu Verileri

7.7- Orman Mühendisleri Odasının Vizesine Ait Belgeler,

7.8- CD

 

 

CANAN TOKAT

ÖZEL AĞAÇLANDIRMA

UYGULAMA PROJESİ

O N A Y   S A Y F A S I

 

 

 

                                                                                                          Düzenleyen

                                                                                      /    / 2010

                                                                                            Atila ERTAY

                                                                                              Orman Yüksek Mühendisi

                                                                                              Oda Sicil No: 3195

 

           

 

Ağaçlandırma Yönetmeliğine ve Tekniğine Uygundur

 

 

 

                   /    / 2010                                              …/… / 2010

Denizli AGM Mühendisi                   Denizli Etüt Proje Şube Müdürü

                  Zeki DOĞMAZ                                      Hüseyin KABAŞ

 

                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

O N A Y

/    / 2010

 İl Çevre ve Orman Müdürü V.

Hamdi AKAN  

  

 

 

 

 

 

 

 

OLAN VEYA OLABİLECEK MEVZUAT DEĞİŞİKLERİNİ ÖĞRENMEK , BİLGİ VE BELGE TALEBİNİZ İÇİN  ARAYINIZ 

ARMİNA GRUP DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Erdal YILMAZ

0.533.545 61 03

 Gazi Osman Paşa Mah. Ankara Cad. No:22/11
GÖLBAŞI-ANKARA 

Tel Faks :0.312.419 28 95  

 

MAİL    : belge@belgetakip.com


FACEBOOK   

 

 


Yorumlar - Yorum Yaz
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam5
Toplam Ziyaret663199
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.208832.3378
Euro34.786334.9257
Hava Durumu